Από Δίκτυα για την Υπευθυνότητα και την Αειφορία

Από Δίκτυα για την Υπευθυνότητα και την Αειφορία

Αντώνης Ε. Γκορτζής
Αντώνης Ε. Γκορτζής
Πρόεδρος του Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής Ευρώπης και Ελλάδος

“Η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων είναι έννοια συναφής με την ίδια την έννοια της αειφορίας των επιχειρήσεων. Η επιχειρηματική ηθική αναγνωρίζεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό ως παράγοντας-κλειδί για την βιώσιμη εμπορική επιτυχία. Εξ άλλου, η επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία. Σήμερα, η επιχειρηματικότητα καλείται να αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της οικονομίας και στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Για την επίτευξη, λοιπόν, τέτοιων στόχων ο κόσμος των επιχειρήσεων οφείλει να έχει ως κύριο μέλημά του την επιχειρηματική ηθική και την «εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα». Πρόκειται για την ευθύνη μας απέναντι στον άνθρωπο (τον εργαζόμενο - τον καταναλωτή), το περιβάλλον, την πολιτιστική μας κληρονομιά, στον επενδυτή και γενικά προς το κοινωνικό σύνολο. Διαβάζοντας τον Απολογισμό της INTERAMERICAN βλέπει κανείς τη δέσμευση της Εταιρείας σε σχέση με τις κοινωνικές της ευθύνες και την κάλυψη σημαντικών αναγκών της κοινωνίας, που προβάλλουν την επιχείρηση ως κοινωνικό εταίρο και έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν θετικά τους καταναλωτές. Εύχομαι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας να συνεχίσουν το αξιόλογο έργο τους”.

Μαρία Αλεξίου
Μαρία Αλεξίου
Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Ε.Κ.Ε.

“Διαβάζοντας τον Απολογισμό της INTERAMERICAN, διαπιστώνω ότι είναι, πράγματι, εντυπωσιακή η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς που έχουν επιλεχθεί ως σημαντικοί για τη στρατηγική της Επιχείρησης, αλλά και για ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών ενίσχυσης του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνεισφοράς. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι αυτό αποτελεί ήδη ένα παράδειγμα άριστης πρακτικής, είναι σημαντικό να εξετασθεί στο μέλλον η δυνατότητα παράθεσης περισσοτέρων πληροφοριών για την πολιτική που ακολουθεί η Επιχείρηση στην αξιολόγηση των επενδύσεών της με κριτήρια κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας έτσι και την άμεση συνάρτηση της στρατηγικής της με την επιχειρηματική πρακτική και τη διάδοση των αρχών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη σφαίρα επιρροής της”.

Λύδα Μοδιάνο-Λεόν
Λύδα Μοδιάνο-Λεόν
Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου Ε.Κ.Ε.

“Η INTERAMERICAN αποτελεί μία από τις πλέον πρωτοπόρες εταιρείες της χώρας μας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Είναι μεταξύ των πρώτων ελληνικών επιχειρήσεων που ενσωμάτωσαν την Ε.Κ.Ε. στην επιχειρησιακή τους στρατηγική, υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την εναρμόνιση των πρακτικών της με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., τη συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα για την αειφόρο ανάπτυξη και την αειφόρο ασφάλιση, τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το σημαντικό κοινωνικό έργο της. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Εταιρεία είναι ιδρυτικό, κύριο μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Ε.Κ.Ε., καθώς επίσης και ιδρυτικό μέλος του UN Global Compact Ελλάδος, ενώ έχει επανειλημμένως διακριθεί σε θεσμούς βράβευσης δράσεων Ε.Κ.Ε. Είναι βέβαιο ότι η INTERAMERICAN θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε. και πρότυπο για τις εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου και για την επιχειρηματική κοινότητα ευρύτερα”.