Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Με αναφορά

σε διεθνή πρότυπα σύνταξης,

με διαδικασίες εξωτερικής επαλήθευσης

και με πνεύμα ομαδικής εργασίας

Η INTERAMERICAN αναγνωρίζει ότι από την έμπρακτη κοινωνική υπευθυνότητα παράγεται σημαντική αξία για την Εταιρεία, που ενισχύει τη φήμη, το κύρος και την αξιοπιστία της και συνδέεται άρρηκτα με την εξασφάλιση ηγετικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Γι’ αυτό, έχει επιλέξει να δημοσιεύει σε ετήσια βάση Απολογισμό Κοινωνικής Υπευθυνότητας, στον οποίο περιγράφονται οι δράσεις της ανά θεματικό άξονα. Ο ετήσιος Απολογισμός αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας για το σύνολο των δράσεων Ε.Κ.Ε. και αειφόρου ανάπτυξης της Εταιρείας. Γι’ αυτό τον λόγο, συντάσσεται με βάση τις απαιτήσεις, οδηγίες και αρχές του διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου συγγραφής Απολογισμών Ε.Κ.Ε., GRI-G3.1., του οργανισμού Global Reporting Initiative.