Αξιολόγηση και Διακρίσεις του Απολογισμού

Αξιολόγηση και Διακρίσεις του Απολογισμού

Ο Απολογισμός της INTERAMERICAN αξιολογείται από διαφόρους ανεξάρτητους φορείς και αναλυτές, τόσο ως προς τη συμμόρφωσή του και το επίπεδο κάλυψης των διεθνών προτύπων αναφοράς για την Ε.Κ.Ε. όσο και ως προς τον τρόπο κάλυψης των θεμάτων της Εταιρείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αξιολόγηση που διενεργείται σε ετήσια βάση από το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ομάδα ερευνητών του Εργαστηρίου, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Κωνσταντίνο Ευαγγελινό, αξιολογεί όλους τους ελληνικούς Απολογισμούς Ε.Κ.Ε. με βάση την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών και κριτηρίων του παγκοσμίου πλαισίου έκδοσης Απολογισμών κοινωνικής υπευθυνότητας Global Reporting Initiative (GRI). Η αξιολόγηση του συνόλου των εκδιδομένων στην Ελλάδα Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά τη διάρκεια του έτους 2013, ανέδειξε τον Απολογισμό της INTERAMERICAN στην 3η θέση της κατάταξης, μετά από ανάλυση με βάση τις οδηγίες Global Reporting Initiative (GRI) G3.1.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των Απολογισμών Ε.Κ.Ε. που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βασίζεται στη διερεύνηση της κάλυψης των θεμελιωδών αρχών κατάρτισης μη οικονομικών εκθέσεων, ειδικότερα στα ζητήματα της ουσιαστικότητας (materiality) και αξιοπιστίας (credibility) των πληροφοριών, καθώς και της σχέσης και αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholder identification and engagement).

Ο Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας πέτυχε μία ακόμη σημαντική διάκριση, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εκδοθέντων κατά το 2013 Απολογισμών Ε.Κ.Ε. από τους αξιολογητές-εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες του ετησίου θεσμού “BRAVO - Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”.

Ο Απολογισμός της Εταιρείας βραβεύθηκε μεταξύ των καλυτέρων σε 4 από τις 6 κατηγορίες αξιολόγησης, για την καλύτερη προσέγγιση στα θέματα:

  • Διοίκησης και Διακυβέρνησης Βιωσιμότητας (Governance)
  • Εμπλοκής Συμμετόχων και Ουσιαστικότητας (Materiality)
  • Καταναλωτών και Αγοράς (Consumers and Market)
  • Κοινωνίας (Society).

Συγκεντρωτικά, με βάση τη συνολική υψηλή βαθμολόγησή του ο Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN βραβεύθηκε ως καλύτερος Απολογισμός, μαζί με τους Απολογισμούς τεσσάρων ακόμα μεγάλων επιχειρήσεων.