Αξιολόγηση των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality Analysis)

Αξιολόγηση

των Ουσιαστικών

Θεμάτων

(Materiality Analysis)

Ουσιαστικά Θεμάτα

Με αφορμή την τελευταία έκδοση Βιώσιμης Ανάπτυξης μεθοδεύθηκε ανάλυση ουσιαστικότητας με τη συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών Ενδιαφερομένων Μερών της INTERAMERICAN, με στόχο τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Ουσιαστικά θέματα είναι αυτά τα οποία προκαλούν τις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις της INTERAMERICAN ή που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις εκτιμήσεις και αποφάσεις των Ενδιαφερομένων Μερών σε σχέση με την Εταιρεία.

Η ανάλυση ουσιαστικότητας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, επίσης, από την INTERAMERICAN για την αναθεώρηση και βελτίωση της ευρύτερης στρατηγικής της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα GRIStandards για τη σύνταξη Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Διαφοροποιήσεις από προηγούμενες απολογιστικές περιόδους στο εύρος και τα όρια των Ουσιαστικών Θεμάτων σχετίζονται με μία ευρύτερη προσέγγιση στην αναγνώρισή τους, στο πλαίσιο της ανάλυσης ουσιαστικότητας, καθώς και σε διαφοροποιημένη χρήση κριτηρίων και μεθόδων διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη κατά τη διάρκεια του σταδίου της απαιτούμενης ιεράρχησης.

1ο Στάδιο: Αναγνώριση Σχετικών Θεμάτων 

Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης, λήφθηκε υπ’ όψιν η Αρχή της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερομένων Μερών και αναγνωρίστηκαν θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της Εταιρείας.

Τα ευρήματα βασίστηκαν σε διαδικασίες επισκόπησης:

  • των εσωτερικών εγγράφων, σχετικών με πολιτικές, διαδικασίες, στρατηγικές και αποτελέσματα υφιστάμενης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (π.χ. έρευνες κοινής γνώμης),
  • του τύπου και των δημοσιευμάτων για τα έτη 2016-2017, που σχετίζονταν με τον ασφαλιστικό κλάδο,
  • της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της INTERAMERICAN για τα έτη 2014 και 2015,
  • των εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης ομοειδών εταιρειών του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
  • των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξη του Ο.Η.Ε. (SDGs),
  • των εκδόσεων του οργανισμού GRI για τον ασφαλιστικό κλάδο,
  • των κορυφαίων διεθνών προτύπων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον ασφαλιστικό κλάδο.

2ο Στάδιο: Ιεράρχηση των Θεμάτων 

Στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης λήφθηκαν υπ’ όψιν οι Αρχές της Ουσιαστικότητας και της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερομένων Μερών και ιεραρχήθηκαν τα θέματα που αναγνωρίστηκαν στο πρώτο στάδιο, βάσει δύο κριτηρίων:

  • της σημασίας των θεμάτων αυτών για τη συμβολή της Εταιρείας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (η αξιολόγηση συμπεριέλαβε τόσο τη σημασία των θεμάτων για το επιχειρηματικό μοντέλο, τη φήμη και τους στόχους της INTERAMERICAN όσο και τη σημασία που έχουν τα θέματα αυτά για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ευρύτερα),
  • της σημασίας των θεμάτων αυτών για τα εσωτερικά και εξωτερικά Ενδιαφερόμενα Μέρη της INTERAMERICAN.

Για το πρώτο κριτήριο, οργανώθηκε μία ειδική ομάδα εστίασης (focus group) με σκοπό την ιεράρχηση των Θεμάτων, με τη συμμετοχή ανωτέρων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας ενώ αξιολογήθηκαν τα θέματα ως προς τη συμβολή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Για το δεύτερο κριτήριο, η INTERAMERICAN προχώρησε στη διεξαγωγή ηλεκτρονικής έρευνας με τη συμμετοχή των Ενδιαφερομένων Μερών της. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική έρευνα, η Εταιρεία απευθύνθηκε σε σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων, ώστε να αναγνωρίσει τις απόψεις του συνόλου από όλες τις ομάδες των Ενδιαφερομένων Μερών.  

3ο Στάδιο: Επικύρωση των Αποτελεσμάτων

Στο τελευταίο στάδιο της ανάλυσης, επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου με μέλη της ανώτατης Διοίκησης της INTERAMERICAN. Αυτή η διαδικασία έλαβε υπ’ όψιν την Αρχή της Πληρότητας και της Συμμετοχικότητας των εσωτερικών Ενδιαφερομένων Μερών. Μέσω αυτής της ανάλυσης, καθορίστηκαν και επιλέχθηκαν 11 ουσιαστικά θέματα για δημοσιοποίηση στην παρούσα Έκθεση που αφορά στα έτη 2016 και 2017, τα οποία αποτυπώνονται στον χάρτη.