Η Εταιρική Υπευθυνότητα στην INTERAMERICAN

Δημιουργία και Απόδοση Αξίας σε όλα

τα Ενδιαφερόμενα Μέρη,

με απολογιστική συνέπεια υψηλών επιδόσεων

H INTERAMERICAN έχει αναγνωρίσει ότι με τις ουσιαστικές δεσμεύσεις της για κοινωνική υπευθυνότητα, την ενσωμάτωση της Ε.Κ.Ε. στην εταιρική στρατηγική και την εφαρμογή της με ολιστική προσέγγιση στις εταιρικές δραστηριότητες και λειτουργίες -από την εταιρική διακυβέρνηση μέχρι τις σχέσεις με τους μετόχους, τους εργαζομένους και συνεργάτες, τους ασφαλισμένους και μέχρι την κοινωνική και περιβαλλοντική συνεισφορά- μπορεί να διαφυλάσσει την ακεραιότητά της ως προς τις εταιρικές αξίες που πρεσβεύει: τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την απόδοση και τον επαγγελματισμό.

Προς επίτευξη του στόχου αυτού, η INTERAMERICAN εφαρμόζει στρατηγική προσέγγιση της εταιρικής υπευθυνότητας, η οποία βασίζεται στους άξονες:

Συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και στην επιδίωξη της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της συμμετοχικότητας στη διακυβέρνηση

Συστηματική Διαχείριση, περιλαμβάνοντας διαδικασίες, συστήματα διοίκησης της απόδοσης και καινοτομία και επαγγελματισμό αναφορικά με τα ασφαλιστικά συστήματα, τα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Συστηματική Αναφορά και Λογοδοσία, με έκδοση και ανάπτυξη σε ετήσια βάση Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες.