Η Συστηματική Διαχείριση της Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Συστηματική Διαχείριση

της Εταιρικής Υπευθυνότητας

Για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας και την παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, ήδη από το 2009 έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή και έχει την εποπτική-ελεγκτική αρμοδιότητα για:

  • τον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας,
  • τον συντονισμό των σχετικών δράσεων,
  • τη διαχείριση όλων, γενικά, των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας.

Η διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Υπευθυνότητας -από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση- συμπεριλαμβανομένων (α) του καθορισμού των στρατηγικών προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη σχετικών πρακτικών και (β) του συντονισμού των σχετικών δράσεων.

Η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι επταμελής (2016), με προεδρεύοντα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της INTERAMERICAN και έχει την εποπτική-ελεγκτική αρμοδιότητα για όλες τις σχετικές δράσεις. Η αξιολόγηση της Επιτροπής πραγματοποιείται ετησίως, από την Εκτελεστική Επιτροπή.