Το Κοινωνικό Προϊόν

Το Κοινωνικοι Προϊόν

Η INTERAMERICAN έχει υλοποιήσει αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων –ζητημάτων που απασχολούν την ίδια την Εταιρεία αλλά και σε συνδυασμό με τα σημαντικότερα ζητήματα και ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών της.

Έχοντας καταγράψει μέσω της συστηματικής επικοινωνίας με όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών τα θέματα, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τους προβληματισμούς κάθε ομάδας, προχώρησε κατά τη διάρκεια του 2013 στην αξιολόγηση και ιεράρχησή τους. Η διαδικασία που εφαρμόστηκε για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis) βασίστηκε στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI-G3.1) και στο πρότυπο ΑΑ 1000 του διεθνούς οργανισμού AccountAbility.

Η διαδικασία προτεραιοποίησης των ουσιαστικών θεμάτων της Εταιρείας κατέταξε τα θέματα ανάλογα με την επίπτωσή τους στην INTERAMERICAN, σε σχέση με τον βαθμό σημαντικότητας που έχει αποδοθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του Χάρτη Σημαντικών Θεμάτων που ακολουθεί, είναι η περιοχή (3) στην οποία περιλαμβάνονται τα θέματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην Εταιρεία και είναι υψηλής απαίτησης από τους περισσότερους συμμετόχους.