Οι Δεσμεύσεις, η Στρατηγική Ε.Κ.Ε. και το Σχέδιο Δράσεων

Οι Δεσμεύσεις

η Στρατηγική Ε.Κ.Ε.

και το Σχέδιο Δράσεων

Η INTERAMERICAN αναλαμβάνει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της βάσει στρατηγικού σχεδίου ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της  προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Εταιρεία αποτελεί ουσιαστικά έναν από τους ελάχιστους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα που έχουν ενσωματώσει στην επιχειρησιακή στρατηγική τους και την καθημερινή λειτουργία τους την Εταιρική Υπευθυνότητα. Ειδικότερα, η στρατηγική Υπευθυνότητας που η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises),ενώ είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας και από το Διοικητικό Συμβούλιο.