Οι Δεσμεύσεις, η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσεων

Οι Δεσμεύσεις,
η Στρατηγική
και το Σχέδιο Δράσεων

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση στρατηγικό σχέδιο ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η Εταιρεία αποτελεί -με κριτήριο τις απολογιστικές εκθέσεις- έναν από τους ελάχιστους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα που έχουν ενσωματώσει στην επιχειρηματική στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία τους την κοινωνική υπευθυνότητα.

Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στους Απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εκδίδει, οι οποίοι παρουσιάζουν κάθε χρόνο σημαντική βελτίωση ως προς το επίπεδο κάλυψης των δεικτών επίδοσης Ε.Κ.Ε. (με βάση διεθνή προτύπα και πρωτοβουλίες, όπως το GRI-G3.1 και Global Compact). Ειδικότερα, η στρατηγική Ε.Κ.Ε., που η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises) και είναι εγκεκριμένη τόσο από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το στρατηγικό σχέδιο Ε.Κ.Ε. περιλαμβάνει δέσμη δράσεων που αφορούν σε κάθε άξονα-πεδίο εταιρικής υπευθυνότητας της Εταιρείας και αποσκοπούν στην επίτευξη των ακολούθων μεσοπροθέσμων στόχων ανά άξονα:

Εταιρική Διακυβέρνηση

1. Περαιτέρω ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη σύνδεση των εν λόγω κριτηρίων με τα performance contracts που συνάπτουν τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας.

2. Αναβάθμιση της εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που καταδεικνύει την προσήλωση της Εταιρείας στην αποφυγή διακρίσεων και στην παροχή ίσων ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης.

3. Ενσωμάτωση ειδικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών όρων -όπως όρων που αφορούν στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος- στις σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες και στα σημαντικά συμβόλαια που συνάπτει η Εταιρεία, με ταυτόχρονη ανάπτυξη διαδικασιών για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των εν λόγω όρων εκ μέρους των πελατών/ασφαλισμένων.

Προϊόντα, Πελάτες και Προμηθευτές

4. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της πρόσβασης των μη προνομιούχων πληθυσμιακών ομάδων στις υπηρεσίες της Εταιρείας.

5. Ανάπτυξη ενεργειών που στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες και προσδοκίες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως ο σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών μικροασφάλισης που να απευθύνονται σε ανέργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, πολύτεκνους κ.ά.

6. Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος υπεύθυνης διαχείρισης της Προμηθευτικής Αλυσίδας, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρακτικών εκ μέρους των προμηθευτών της Εταιρείας (πχ. πράσινες προμήθειες). Παράλληλα, αξιολόγηση των προμηθευτών στη βάση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα.

7. Εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού σε ζητήματα σεβασμού των διακηρυγμένων (σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα) ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τη διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων.

8. Σύσταση καταστατικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας, με συμμετοχή εκπροσώπων τόσο της Διοίκησης όσο και των εργαζομένων και αναφορά στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων.

9. Ανάληψη πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη του εθελοντισμού εντός της εταιρικής κοινωνίας, γεγονός που θα καταστήσει τους εργαζομένους κοινωνούς των συνολικών στρατηγικών επιλογών και πολιτικών, στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας της Εταιρείας.

Κοινωνία

10. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των ενδιαφερομένων μερών και την καταπολέμηση του “χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού” στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

11. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και στη συγκυρία, όπως δράσεις αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

12. Σύνδεση ενεργειών υποστήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις επιχειρησιακές και κοινωνικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

13. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενεργό συμμετοχή των εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών στον καθορισμό, την αξιολόγηση και την προτεραιοποίηση των ουσιαστικών θεμάτων της Εταιρείας, γεγονός που θα συμβάλει τόσο στη βελτίωση της επίδοσής της στα ζητήματα της κοινωνικής υπευθυνότητας όσο και στην ενίσχυση της αποδοχής και της στήριξης των δράσεών της από το κοινωνικό σύνολο.

Περιβάλλον

14. Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ISO 14001).

15. Ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, με την ανάπτυξη μηχανισμών που θα καθορίζουν τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος και τις εταιρικές δραστηριότητες που ενδέχεται να παρουσιάσουν υψηλό κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό κίνδυνο.

16. Περαιτέρω ενσωμάτωση των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.