Ποια είναι η INTERAMERICAN

Δύναμη Κορυφής,

που διευρύνει συνεχώς

τους Ορίζοντες

της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

Η INTERAMERICAN ιδρύθηκε το 1969 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Το 1971 έγινε ανώνυμη και το 2001 περιήλθε στην ιδιοκτησία του πανευρωπαϊκού Ομίλου ACHMEA, εμπλουτίζοντας την τεχνογνωσία της και ενισχύοντας τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία της. Η Εταιρεία ηγείται της ασφαλιστικής αγοράς στους τομείς ασφαλειών υγείας και βοήθειας, με μοναδικές ιδιόκτητες υποδομές, ενώ συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών και στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών. Στη διανομή, χαρακτηρίζεται από την ευρύτητα του φάσματος δικτύων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Η διακυβέρνηση που ασκείται στην INTERAMERICAN εστιάζει στην πολιτική και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και την ανταπόκριση στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. H Εταιρεία αποτελεί μέλος της Περιβαλλοντικής Διακήρυξης (United Nations Environment Programme Finance Initiative - UNEP FI) και του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ. Είναι η μοναδική ασφαλιστική από την Ελλάδα που συνδιαμόρφωσε και προσυπέγραψε το κείμενο των Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης του UNEP FI (2012). Η INTERAMERICAN λογοδοτεί από το 2009 ετησίως για την έμπρακτη κοινωνική υπευθυνότητά της, με σημαντικές διακρίσεις του Απολογισμού της.