Προσέγγιση - Εταιρική Κουλτούρα

Προσέγγιση -

Εταιρική Κουλτούρα

Στόχο της INTERAMERICAN αποτελεί η σταθερή συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, τον Μέτοχο, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η INTERAMERICANπροσεγγίζει στρατηγικά το ζήτημα της εταιρικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, βασιζόμενη σε τρεις άξονες:

  • συμμόρφωσης προς την κείμενη νομοθεσία, με ταυτόχρονη επιδίωξη της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της συμμετοχικότητας στη διακυβέρνηση,
  • συστηματικής διαχείρισης που περιλαμβάνει διαδικασίες, συστήματα διοίκησης της απόδοσης, καινοτομία και συνεχή βελτίωση του επαγγελματισμού, αναφορικά με τα ασφαλιστικά συστήματα, τα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
  • συστηματικής αναφοράς και λογοδοσίας προς τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, η οποία περιλαμβάνει την έκδοση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες

Η αμφίδρομη σχέση Εταιρικής Υπευθυνότητας και αναπτυξιακής επιχειρηματικότητας εκφράζεται από τη σύνδεση του σχεδίου δράσεων “Πράξεις Ζωής” με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εταιρική στρατηγική.

Η ανάπτυξη μιάς κοινής κουλτούρας Υπευθυνότητας στο σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών της INTERAMERICAN αποτελεί βασική επιδίωξή της, ώστε να συμβάλλει:

  • στην εδραίωση της αξιοπιστίας της και της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων, στην ενδυνάμωση της εταιρικής ιδεολογίας, της συνοχής και των δεσμών της Διοίκησης της Εταιρείας με τους εργαζομένους και συνεργάτες,
  • στη δημιουργία θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων και προσδοκιών για μία θετικής επιχειρηματική προοπτική.