Συμμετοχή σε Οργανώσεις και Πρωτοβουλίες

Συμετοχή σε Οργανώσεις
και Πρωτοβουλίες
για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η INTERAMERICAN στοχεύει στη διασφάλιση μιάς υπεύθυνης καθημερινής επιχειρηματικής λειτουργίας. Με αυτόν το στόχο, η Εταιρεία συμμετέχει ενεργά στις σημαντικότερες διεθνείς και εθνικές οργανώσεις, καθώς και σε πρωτοβουλίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μέσα από τη συμμετοχή της, ενισχύει τον διάλογο με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη αναδεικνύοντας παράλληλα το έργο της στην κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η INTERAMERICAN συμμετέχει στις ακόλουθες οργανώσεις και πρωτοβουλίες:

 • Οικουμενικό Σύμφωνο οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact)
 • Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (United Nations Environment Program Finance Initiative - UNEPFI)
 • Δήλωση Παγκοσμίων Επενδυτών για την Κλιματική Αλλαγή 2014/2015 (2014/2015 Global Investor Statement on Climate Change)
 • Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020
 • Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSRHellas)
 • Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη Enterprise 2020
 • Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety Charter)
 • Global Sustain
 • Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία συμμετέχει στις ακόλουθες επαγγελματικές και κλαδικές οργανώσεις, επιμελητήρια και επιχειρηματικούς συνδέσμους:

 • Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.)
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
 • Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.)
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β)
 • Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. (Σ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.)
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.)
 • ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
 • ΕλληνοΟλλανδικός Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος
 • ΕλληνοΤουρκικό Επιμελητήριο Ελλάδος