Τα νέα μας

Τα νέα εταιρικής υπευθυνότητας

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης INTERAMERICAN: από τον σχεδιασμό της Υπευθυνότητας, στη στρατηγική και την ανάδειξη του πληθωρικού έργου

Στη διάθεση των Ενδιαφερόμενων Μερών της INTERAMERICAN βρίσκεται η ολοκληρωμένη Έκθεση του οργανισμού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής του με την προοπτική της Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε βάθος χρόνου.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της INTERAMERICAN για τη διετία αναφοράς 2016-2017 είναι η όγδοη στη σειρά, δεδομένου ότι η εταιρεία εισήγαγε, ως καταληκτική και απαραίτητη, την απολογιστική διαδικασία στην οργάνωση της Εταιρικής Υπευθυνότητας, από το 2008 (έτος πρώτης αναφοράς). «Μετά τις έξι πρώτες ετήσιες Εκθέσεις, οι δύο τελευταίες αφορούν σε διετία, δεδομένου ότι για την αφομοίωση και ανταπόκριση των Ενδιαφερομένων Μερών στην αλληλεπίδραση και τον διάλογο, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του θεσμού και την πολλαπλότητα των απαιτήσεων, των δεσμεύσεων και του εύρους των ενεργειών της εταιρείας, ο χρόνος για τη σύνθεση μιας Έκθεσης σοβαρής και με πληρότητα έχει ανοίξει» επισημαίνει σχετικά ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN.

Το πρότυπο, που ακολούθησε η εταιρεία για τη σύνταξη της Έκθεσης, είναι το πλέον σύγχρονο και απαιτητικό «NewStandards» του GRI (GlobalReportingInitiative), σημαντικά διαφοροποιημένο από το προηγούμενο G-4. Η Έκθεση ελέγχθηκε και διασφαλίστηκε, ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου για το επίπεδο εφαρμογής «Βασικό» και των Ουσιαστικών Θεμάτων, από ανεξάρτητο, πιστοποιημένο εξωτερικό φορέα επαλήθευσης. Για τη σύνταξη, η INTERAMERICANέλαβε υπηρεσίες συμβουλευτικής από την Ernst & Young, η οποία έχει εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει για το πρότυπο «NewStandards» 17 στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.

Η έκδοση, που αναπτύσσεται σε 128 σελίδες και σε τρία κεφάλαια, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη «μεγάλη εικόνα» του Οργανισμού, με σαφή αποτύπωσή της: ιστορική, κατευθύνσεων (από το όραμα, την αποστολή και τις αξίες στην επιχειρησιακή στρατηγική), σύγχρονης διακυβέρνησης (κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, αναλογιστικής και διαχείρισης κινδύνων, αντιμετώπισης της απάτης, διαφάνειας και ακεραιότητας), ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και διανομής, δικτύωσης στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και αναγνώρισης - διακρίσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ορίζεται το πλαίσιο και οι πτυχές της Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης λειτουργικά: προσέγγιση και εταιρική κουλτούρα, χαρτογράφηση των Ενδιαφερόμενων Μερών και της σχετικής αλληλεπίδρασης, προσδιορισμός των Ουσιαστικών Θεμάτων για την εταιρεία και ανάλυση της ουσιαστικότητάς τους, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από την ευρεία διαβούλευση εντός και εκτός του Οργανισμού. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη δημιουργία Αξίας για την αγορά και την ασφάλιση, το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία και το περιβάλλον, με ένα εντυπωσιακά μεγάλο ανάπτυγμα πρωτοβουλιών.

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στο εισαγωγικό μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Καντώρου συμπυκνώνεται το πεδίο αναφοράς της INTERAMERICAN για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με κομβικά σημεία, για μια συνεχώς ενισχυόμενη ενσωμάτωση της Υπευθυνότητας στην εταιρική στρατηγική, τα αποτελέσματα που αναδεικνύει η εφαρμογή της στην πράξη για:

 • την αξιοπιστία της εταιρείας και τη σταθερή προτίμηση των ασφαλισμένων, αλλά και την κοινωνική αποδοχή (φήμη και αναγνωρισιμότητα),
 • την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, του νέου τρόπου εργασίας, της αναλυτικής σκέψης, της καινοτομίας και της εστίασης στην εμπειρία του πελάτη, ώστε η εταιρεία να πρωταγωνιστεί στο παρόν και στο μέλλον στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία,
 • την επίτευξη, σταθερά, κερδοφόρων οικονομικών και παραγωγικών αποτελεσμάτων στους βασικούς κλάδους δραστηριοτήτων,
 • τη συνεισφορά στην εθνική οικονομία και κοινωνική ευημερία,
 • τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο οργανισμός, στην Ελλάδα και διεθνώς, για έναν καλύτερο κόσμο.

«Η Υπευθυνότητα, ως φιλοσοφία και πράξη, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής στον δρόμο προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» υπογραμμίζει ο επικεφαλής της INTERAMERICAN.

Η υλοποίηση του σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κατά τη διετία αναφοράς της Έκθεσης, ενδεικτικά η INTERAMERICAN «με μια ματιά»:

 • απέδωσε, συνολικά, Κοινωνικό Προϊόν 318 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας έτσι και την ανάδειξη της «άμεσης και έμμεσης συμβολής στην οικονομία» σε κορυφαίο μεταξύ των Ουσιαστικών Θεμάτων επίδρασης στα Ενδιαφερόμενα Μέρη (MaterialityAnalysis),
 • προσέφερε εργασία σε περισσότερους από 1.100 εργαζόμενους και εισόδημα σε πάνω από 3.100 συνεργάτες πωλήσεων,
 • ανέπτυξε περισσότερες από 150 πρωτοβουλίες δράσεων «κοινωνικού αποτυπώματος» στους τομείς της φροντίδας για την υγεία, της αντιμετώπισης κινδύνων (οδικών και από φυσικές καταστροφές), της υποστήριξης ευπαθών ομάδων, της εκπαίδευσης και της παιδείας, της ανάδειξης του πολιτισμού και της προόδου της ιδέας της Εταιρικής Υπευθυνότητας, καθώς και της Ασφάλισης, διαθέτοντας πόρους για την υλοποίηση περί το 1,2% των κερδών της, ενώ ακόμη διέθεσε εργαζομένους της εθελοντές και ιδιόκτητες υποδομές υγείας,
 • συνεργάστηκε με περισσότερες από 20 μη κυβερνητικές οργανώσεις και υλοποίησε δεσμεύσεις της, ως μέλος: του United Nations Environment Program FinanceInitiative - UNEPFI (από το 2006), ιδρυτικό μέλος των Principles for Sustainable Insurance - PSI (από το 2012), ιδρυτικό μέλος του Global Compact στην Ελλάδα (από το 2008), ενώ ακολούθησε συνυπογράφοντας τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες των μεγάλων θεσμικών επενδυτών για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, με σχετικές δεσμεύσεις.

Πορεία Υπευθυνότητας προς το μέλλον

«Η εταιρεία παρακολουθεί ενεργά κάθε τελευταία εξέλιξη στον τομέα της Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και εξελίσσει την εμπλοκή της, έχοντας ήδη -όπως καταγράφεται και στην Έκθεση- μεταφράσει σε πράξεις τις περισσότερες επιταγές των 17 Sustainable Development Goals του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» τονίζει, εκ μέρους της Διοίκησης και της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο Γιάννης Ρούντος, καταλήγοντας: «Βήμα βήμα εμπλουτίζουμε σφαιρικά την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εταιρική κουλτούρα των εργαζομένων, τους κάνουν υπερήφανους για την εταιρεία -όπως δείχνουν και οι ετησίως πραγματοποιούμενες έρευνες εσωτερικά- ενώ εδραιώνουν και τη θέση της INTERAMERICAN ως σημαντικού συμμετόχου και ιδιαίτερα ενεργού οργανισμού για την κοινωνική ευημερία».

Η INTERAMERICAN για το Περιβάλλον, στο Climate Change Conference

Η INTERAMERICAN, με την ένταξή της από το 2006 στην Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (UN Environment Program Finance Initiative - UNEPFI) και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στη διεθνή σκηνή των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για το περιβάλλον, έχει ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο της υπεύθυνης στάσης του ασφαλιστικού κλάδου, και στην Ελλάδα, για τα περιβαλλοντικά θέματα και την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τη θέση της εταιρείας, η ασφαλιστική βιομηχανία βρίσκεται στην «καρδιά» της πρόκλησης για την αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Οι συνεχώς αυξανόμενες καταστροφικές συνέπειες των ακραίων φυσικών φαινομένων -που σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής- επιβεβαιώνουν την ανάγκη να αναλάβει η ασφαλιστική βιομηχανία επιπλέον πρωτοβουλίες για την πρόληψή τους, την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκτιμήσεις της Swiss Re (οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή αποτελούν κατ’ εξοχήν αντικείμενο αντασφάλισης) αναφέρονται σε αναμενόμενο κόστος ασφαλισμένων ζημιών από φυσικές καταστροφές, φέτος, της τάξεως των 60 τρισ. δολαρίων.

Προς την κατεύθυνση της πράσινης επιχειρηματικότητας, η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει σχετική τεχνογνωσία και λειτουργεί οργανική μονάδα περιβαλλοντικών ασφαλίσεων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα των διαδικασιών διαπίστευσης πραγματογνωμόνων RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), όπως επεσήμανε σε παρουσίαση των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ο περιβαλλοντολόγος - πολιτικός μηχανικός Κώστας Τσολακίδης, τεχνικός σύμβουλος περιβαλλοντικών ασφαλίσεων της εταιρείας, κατά το Climate Chance Conference που οργάνωσε η «Plant» Natural Resources PC πρόσφατα στην Αθήνα. Η INTERAMERICAN δραστηριοποιείται στον κλάδο με δύο προϊοντικές γραμμές, που έχει σχεδιάσει πρωτοποριακά για την Ελλάδα: η «Green Line» αφορά στην ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης και η «Energy Line» στην ασφάλιση ενεργειακών επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Η εταιρεία παρέχει ένα εξαιρετικά ευέλικτο πλαίσιο ασφαλιστικών καλύψεων για μονάδες Α.Π.Ε., ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος, προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις κάθε δανειοδοτούντος φορέα.

Ενδεικτικά, οι ασφαλισμένες από την INTERAMERICAN αξίες ισχύος 444 MWP, κατά το 2017 έφθαναν τα 660,1 εκατ. ευρώ για καλυπτόμενους κινδύνους, κυρίως μηχανικών βλαβών και απώλειας κερδών και δευτερευόντως, πυρός. Εν προκειμένω, η εταιρεία ενθαρρύνοντας/υποστηρίζοντας ασφαλιστικά τις ενεργειακές επενδύσεις, συνέβαλε πέρυσι με τη λειτουργία τους και στην αποτροπή έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου (CO2) περί τους 470.000 t. Παράλληλα η INTERAMERICAN, όπως τόνισε ο ομιλητής, παρακολουθεί και διαχειρίζεται την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της και τη μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού της, παρ’ ότι είναι ήπιας επίδρασης στο περιβάλλον ως χρηματοοικονομικός οργανισμός. Η εταιρεία διεθνώς, ως ιδρυτικό μέλος από το 2012 των Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση (Πρωτοβουλία PSI του UNEPFI) συνυπογράφει τις διακηρύξεις των παγκοσμίων θεσμικών επενδυτών και άλλων αναγνωρισμένων διεθνών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις ενδεικνυόμενες δεσμεύσεις. Η INTERAMERICAN αποτελεί, από πέρυσι, μέλος και της νέας πρωτοβουλίας «Green Mission» για την ανακύκλωση μπαταριών αυτοκινήτου, έχοντας εγκαταστήσει και μονάδα ανακύκλωσης στο CarPoint, ιδιόκτητο κέντρο επισκευής και εξυπηρέτησης πελατών αυτοκινήτου.

H συμβολή της INTERAMERICAN στον εμβολιασμό Ηλικιωμένων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο αντιγριπικός εμβολιασμός ηλικιωμένων στο Ελληνικό και την Αργυρούπολη, που οργανώθηκε από τον Δήμο με την υποστήριξη της INTERAMERICAN. Η εταιρεία διέθεσε και φέτος στο Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου, μέσω της ιδιόκτητης μονάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας MEDIFIRST στα νότια προάστια, σημαντικό αριθμό εμβολίων. Ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα Κ.Α.Π.Η., δύο του Ελληνικού και δύο της Αργυρούπολης. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω σύμπραξη της INTERAMERICAN με την τοπική αυτοδιοίκηση επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση από το 2012, στο πλαίσιο του εταιρικού ενδιαφέροντος για τις τοπικές κοινωνίες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Οι ηλικιωμένοι συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου από τις επιπλοκές της γρίπης, με πιο συνηθισμένη επιπλοκή την πνευμονία, εξ αιτίας της οποίας έχουν καταγραφεί και θάνατοι. Το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) για την προστασία από τη γρίπη, πέρα από τον εμβολιασμό, συστήνει τήρηση μέτρων υγιεινής για τα χέρια και το αναπνευστικό, έγκαιρη χρήση αντιϊκών φαρμάκων με τις πρώτες εκδηλώσεις -μέσα σε 48 ώρες- κατά την κρίση των θεραπόντων ιατρών και καταφυγή σε ιατρική συμβουλή, σε περίπτωση παρατεταμένων ή σοβαρών συμπτωμάτων γρίπης.

Η INTERAMERICAN αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για τη φροντίδα της υγείας στο επίπεδο της πρόληψης, έχοντας υιοθετήσει, μεταξύ άλλων, και τον τρίτο από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. για «καλή υγεία και ευημερία». Η εταιρεία δραστηριοποιείται ολιστικά στη διαχείριση της υγείας, από την ασφάλιση και τις υπηρεσίες μέχρι τη δημιουργία «περιβάλλοντος» παροχών και επιλογών για ευεξία και ποιότητα ζωής (οικοσύστημα υγείας), στο πλαίσιο του νέου, καινοτόμου Συστήματος Υγείας «bewell», που πρόσφατα παρουσίασε και διαθέτει στην αγορά.

Η INTERAMERICAN με την «Ανοιχτή Αγκαλιά» σε Φούρνους και Λειψούς, για την υγεία των παιδιών

ΗINTERAMERICAN, σε σύμπραξη με κοινωνικούς φορείς και Μ.Κ.Ο. συνεχίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για καλύτερη υγεία, έχοντας υιοθετήσει κατά προτεραιότητα τον σχετικό με την υγεία στόχο από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., σε συνάφεια και με την επιχειρησιακή δραστηριότητά της στον τομέα ασφάλισης και υπηρεσιών υγείας. Η εταιρεία βρέθηκε και φέτος σε δυσπρόσιτα νησιά, με τους Φίλους Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά», για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βασική Υποστήριξη της Ζωής» (BLS).

Το πρόγραμμα BLS, που εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία προληπτικής ιατρικής του οργανισμού και χορηγεί η INTERAMERICAN, αναπτύχθηκε στα νησιά Φούρνοι και Λειψοί του Ανατολικού Αιγαίου, όπου η απόσταση από υπηρεσίες υγείας και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης έχουν αναγάγει τη φροντίδα της υγείας σε επιτακτική ανάγκη των τοπικών κοινωνιών.

Πρακτικά, η «Βασική Υποστήριξη Ζωής» περιελάμβανε εκπαίδευση σε γνώσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την πρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής σε παιδιά 7-12 ετών και ακόμη, εκπαίδευση σε εφαρμογή στρατηγικών για την αρχική αντιμετώπιση καταστάσεων που απειλούν τη ζωή τους ή τραυματισμών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρωνόταν από ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Και φέτος, η επιτυχία της εκστρατείας βασίστηκε στη συνεισφορά ομάδας 30 εθελοντών - ιατρών επτά ειδικοτήτων και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και στη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού που διέθεσε πλοίο για τις μετακινήσεις της ομάδας.

H INTERAMERICAN υποστηρίζει τις εκστρατείες πρόληψης και το έργο των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» επί 20 και πλέον χρόνια. Η εταιρεία παρέχει χορηγικά και την ασφάλιση των οχημάτων του οργανισμού. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1993 από ομάδα εθελοντριών, είχε ως αρχικό στόχο τη συνδρομή στην περίθαλψη παιδιών που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις σε δημόσια νοσοκομεία. Σήμερα, ο στόχος της «Ανοιχτής Αγκαλιάς» έχει επεκταθεί σε νέα πεδία δράσης, με έμφαση στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και INTERAMERICAN αναπτύσσουν πρόγραμμα ενημέρωσης για την πρόληψη

Με νέες θεματικές αναφορές συνεχίζεται το πρόγραμμα ενημέρωσης των εργαζομένων και συνεργατών των πωλήσεων της INTERAMERICAN, από την εταιρεία και την ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC. Στις 10 Οκτωβρίου οργανώθηκε, στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και στη σειρά των ενημερωτικών εκδηλώσεων, παρουσίαση ειδικότερων θεμάτων για την αξία της πρόληψης στη φροντίδα της υγείας.

Στην εκδήλωση αναπτύχθηκαν από επιστημονικούς συνεργάτες, με συντονιστή τον Αντώνη Γερονικολάου, γενικό διευθυντή της κλινικής, τα θέματα:

 •    «Η κλινική σημασία της ανεπάρκειας επιλεγμένων βιταμινών και ιχνοστοιχείων», από τον Κωνσταντίνο Χαλκιά, ειδικό παθολόγο, διευθυντή Παθολογικού Τμήματος της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ MEDICLINIC - πρόεδρο Επιτροπής Λοιμώξεων και τον Βασίλη Τζίλα, πνευμονολόγο, που αναφέρθηκαν στον ρόλο της διατροφής και επιλεγμένων βιταμινών για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
 • «Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση στον καρκίνο του μαστού», από την Αικατερίνη Μανίκα, χειρουργό εξειδικευμένη στη χειρουργική ογκολογία μαστού και την ογκοπλαστική χειρουργική μαστού, διευθύντρια του Κέντρου Μαστού της κλινικής, που ανέπτυξε τους παράγοντες κινδύνου, την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη κα τη σημαντικότητα της έγκαιρης διάγνωσης
 • «Ρινορραγία και βράγχος φωνής», από τον Γεώργιο Βοΐλα, ωτορινολαρυγγολόγο, διευθυντή του ΩΡΛ Ενδοσκοπικού Τμήματος της κλινικής, που μίλησε για την αιτιολογία, τους προδιαθεσικούς παράγοντες και την αντιμετώπιση της ρινορραγίας, καθώς και της βραχνάδας σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο.

 

Η INTERAMERICAN συνδέει τις πρωτοβουλίες της για πρόληψη και καλύτερη υγεία με τις προτεραιότητές της στην επιχειρησιακή στρατηγική ειδικότερα για την υγεία, τομέα όπου διακρίνεται ασφαλιστικά ως πρωτοπόρος στην αγορά, καθώς και ως η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία με ιδιόκτητες μονάδες υγείας: την ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC στο κέντρο της Αθήνας και τα δύο πολυϊατρεία MEDIFIRST στα νότια και βόρεια προάστια της πρωτεύουσας. Ειδικότερα, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC αποτελεί σημαντικό «μοχλό» στο Δίκτυο Υγείας της εταιρείας ως πύλη για πρωτοβάθμια φροντίδα (κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις), καθώς και για νοσηλεία μιας ημέρας με 14 Τμήματα σε λειτουργία. Τόσο η κλινική όσο και τα πολυϊατρεία, αξιοποιούνται ιδιαίτερα για προνομιακές παροχές στο νέο, καινοτόμο Σύστημα Υγείας «bewell» της INTERAMERICAN.

Πρωτοποριακή επικοινωνιακή πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μαθητών

Ένα μακρόπνοο εταιρικό σχέδιο για την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την οικονομία και τη διαχείριση του χρήματος αναπτύσσει η INTERAMERICAN. Η εταιρεία, συνδέοντας τις πρωτοβουλίες της με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSustainableDevelopmentGoals) και ειδικότερα με τους Στόχους για «Ποιοτική Εκπαίδευση» και «Αντιμετώπιση της Φτώχειας», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης (31 Οκτωβρίου) ανακοινώνει τη διεύρυνση του προγράμματός της με τη συνεργασία, για πρώτη φορά και για τη σχολική περίοδο 2018-2019, του οργανισμού «The Tipping Point». Η INTERAMERICANυποστηρίζει χορηγικά και με εθελοντές μέντορες δικά της στελέχη τη δράση με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός».

Με αυτή τη δράση, μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 5 επιλεγμένα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν και να κατανοήσουν την έννοια και την αξία του προγραμματισμού εσόδων - εξόδων, της αποταμίευσης και της συμβολής της ασφάλισης στην οικονομική ευημερία, κτίζοντας ασφαλιστική συνείδηση. Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα γνωρίσουν τις επαγγελματικές δυνατότητες και ευκαιρίες που σχετίζονται με τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η ψηφιακή τεχνολογία ενσωματώνεται στις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τις αλλάζει. Μέσω προγραμματισμένων, διαδραστικών live video συνεδριών, που οργανώνει η «TheTippingPoint» με τη συνεργασία των επιλεγμένων σχολείων, οι μαθητές θα συζητούν με έμπειρους επαγγελματίες  προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα την οικονομία, το χρήμα και την ασφάλιση και κυρίως, να αποκτήσουν υγιή καταναλωτικά πρότυπα.

Γενικότερος σκοπός του «The Tipping Point» είναι να συμβάλλει στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων νέων όσον αφορά τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας στην επικοινωνία, οι μαθητές διευρύνουν τους ορίζοντές τους, ερχόμενοι σε διάλογο με καταξιωμένα στον τομέα τους πρόσωπα από όλο τον κόσμο, που λειτουργούν ως μέντορες. Στον κατάλογο των μεντόρων, με ενδιαφέρουσες θεματικές, περιλαμβάνονται από γιατροί και αγρότες, μέχρι μηχανικοί της NASA - πρόσωπα, που οι μαθητές  δεν θα μπορούσαν να συναντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Εν προκειμένω, στην ειδικά διαμορφωμένη δράση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για τα 5 Γυμνάσια και Λύκεια συμμετέχουν από την INTERAMERICAN, που υποστηρίζει χορηγικά το θεματικό πεδίο, 15 στελέχη και συνεργάτες της, που έχουν περάσει και από σχετική εκπαιδευτική προετοιμασία.

Μέχρι σήμερα περισσότερα από 120 ιδρύματα της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του «The Tipping Point». Τα Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια που συμμετέχουν, λειτουργούν σε πόλεις και χωριά όλης της χώρας. Έχουν πραγματοποιηθεί σε διάστημα 6 μηνών περί τις 200 συνεδρίες,  στις οποίες έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 3.000 μαθητές. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία της INTERAMERICANέρχεται να συμπληρώσει τη συνεργασία της με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, του οποίου πρόεδρος είναι ο επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας Νίκος Φίλιππας, καθηγητής  Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η INTERAMERICANέχει υποστηρίξει την έκδοση δύο εικονογραφημένων βιβλίων του κ. Φίλιππα για την εισαγωγή των μικρότερων παιδιών (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) στις έννοιες της οικονομίας και του χρήματος, με τους τίτλους «Αποταμιεύοντας για το μέλλον μας!» και «Προγραμματίζοντας για το μέλλον μας!». Τα βιβλία έχουν παρουσιαστεί και σε αρκετά Σχολεία από τον συγγραφέα καθηγητή και διανέμονται δωρεάν.

Η INTERAMERICAN κοντά στους «Μικρούς Ροβινσώνες» της ΕΛΕΠΑΠ και φέτος

Για τρίτη χρονιά, η INTERAMERICAN υποστήριξε με τις υγειονομικές υπηρεσίες της το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μικροί Ροβινσώνες», που υλοποιούν η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ART εμείς/ Greece4all» και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). Η δραστηριότητα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, ήταν ένας βιωματικός περίπλους πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην Αθήνα, διάρκειας τεσσάρων ημερών. Συμμετείχαν 50 παιδιά ηλικίας 5-15 ετών με τους συνοδούς και θεραπευτές  τους.

Η ξενάγηση των παιδιών περιλάμβανε χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς και αξιοθέατα της πρωτεύουσας: Πλάκα, Πλανητάριο του Ευγενίδειου Ιδρύματος, Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», Μουσείο Ακροπόλεως, Λυκαβηττό, Βουλή των Ελλήνων. Ακόμη, τα παιδιά ψυχαγωγήθηκαν στο Ecali Club και στον χώρο πολιτισμού «Μύρτιλλο» του Δήμου Αθηναίων, ενώ έλαβαν μέρος στο παιχνίδι του «Κρυμμένου Θησαυρού», στο Golden Hall, με συμμετοχή γνωστών ηθοποιών, τραγουδιστών, αθλητών και δημοσιογράφων.

Ο θεσμός, που ξεκίνησε το 2016, δίνει την ευκαιρία σε παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ από τις δομές της στην Περιφέρεια να γνωρίσουν την Αθήνα και να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία με ένα ασφαλή τρόπο, πλουτίζοντας τις παραστάσεις τους και μαθαίνοντας. Το πρόγραμμα «Μικροί Ροβινσώνες» υποστηρίζεται σταθερά από την Περιφέρεια Αττικής. Η INTERAMERICAN εντάσσει τη σταθερή συνδρομητική συμμετοχή της στο ευρύ εταιρικό σχέδιο πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας «Πράξεις Ζωής».

H INTERAMERICAN για την Ψυχική Υγεία

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ψυχική Υγεία (10 Οκτωβρίου) φέρνει στο προσκήνιο κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ψυχικά νοσούντων ατόμων. Η INTERAMERICAN, προτάσσοντας το «Δικαίωμα στην Υγεία για Όλους», τη φροντίδα για τα ευπαθή άτομα και τον σεβασμό στη Διαφορετικότητα, συνεργάζεται σταθερά επί χρόνια με σχετικούς κοινωνικούς φορείς.

Η εταιρεία ήταν πρόσφατα χορηγός ασφάλισης και υγειονομικής υποστήριξης των ευρωπαϊκών εκδηλώσεων για την Ψυχική Υγεία, που οργανώθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα (21-23 Σεπτεμβρίου, Άλσος Βεϊκου και Πεδίον του Άρεως) από την «ΕΔΡΑ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων». Οι αθλητικές και εναλλακτικές - καλλιτεχνικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα, διέδωσαν το μήνυμα πως υπάρχουν απλοί, καθημερινοί τρόποι για την πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. Οι εκδηλώσεις είχαν τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Στο ίδιο πνεύμα, η INTERAMERICAN υποστήριξε χορηγικά και τη συνεδριακή εκδήλωση του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών «ΕΠΙΟΝΗ», που οργανώθηκε στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (28 Σεπτεμβρίου) με θέμα «νεαροί φροντιστές σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο».

H INTERAMERICAN «τρέχει» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Με 126 συμμετοχές εργαζομένων, η INTERAMERICAN δήλωσε και φέτος εντυπωσιακά παρούσα στον 10ο Συμβολικό Αγώνα Δρόμου «Greece Race for the Cure», που οργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία στην Αθήνα, στις 7 Οκτωβρίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής». Η εταιρεία, με τη μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων της που περπάτησαν τη διαδρομή των 2 χιλιομέτρων ή έτρεξαν στα 5 χιλιόμετρα, ανέδειξε τον στόχο του οργανισμού για διάδοση του μηνύματος σχετικά με την αξία της την πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της νόσου. Το ενδιαφέρον της INTERAMERICAN για πρόληψη και φροντίδα της υγείας συνδέεται με τον πρωτοποριακό ρόλο της στην ασφάλιση της υγείας και ανταποκρίνεται, στο πεδίο της εταιρικής υπευθυνότητας, στον 3ο από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. («Καλή Υγεία και Ευημερία»).

Ο καρκίνος του μαστού, η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο για γυναίκες, προλαμβάνεται ή εφόσον έχει διαγνωσθεί, αντιμετωπίζεται. Η κατάλληλη ενημέρωση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη μείωσης της θνησιμότητας κατά 20-30% σε άτομα άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί το «Άλμα Ζωής», στην Ελλάδα διαπιστώνονται 6.000 νέες περιπτώσεις ετησίως και σημειώνονται περίπου 1.800 θάνατοι, ενώ τα μεγέθη στην Ευρώπη, αντιστοίχως, ανέρχονται σε 430.000 και 132.000 αντιστοίχως. Είναι σημαντικό ότι τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης των γυναικών με καρκίνο του μαστού είναι υψηλά σε περίπτωση διάγνωσης σε πρώιμο στάδιο (98,6% αν δεν υπάρχει διήθηση σε λεμφαδένες) και σε αρχικό στάδιο (83,8% με διήθηση), αλλά είναι χαμηλά (23,3%) αν η νόσος είναι μεταστατική.

Για τον ίδιο στόχο, η INTERAMERICAN «έτρεξε» με εργαζομένους και συνεργάτες του τοπικού γραφείου πωλήσεων και στον «Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων», υπογραμμίζοντας έτσι την υποστήριξη της υγείας με καλές συνήθειες, όπως είναι η σωματική δραστηριότητα και άθληση. Το «Lake Run» οργανώθηκε για 12η χρονιά στις 22 και τις 23 Σεπτεμβρίου, από τον Αθλητικό Όμιλο «Ποσειδών» Ιωαννίνων.

Η INTERAMERICAN χορηγός και «δρομέας» στον 12ο Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων

Με 31 συμμετοχές στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων η INTERAMERICAN είχε ενεργό παρουσία στον «Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων», υπογραμμίζοντας έτσι το ενδιαφέρον της για την υποστήριξη της υγείας με καλές συνήθειες, όπως είναι η σωματική δραστηριότητα και άθληση. Το «Lake Run» οργανώθηκε για 12η χρονιά στις 22 και τις 23 Σεπτεμβρίου, από τον Αθλητικό Όμιλο «Ποσειδών» Ιωαννίνων.

Το «Lake Run» φέτος συγκέντρωσε 1.500 συμμετοχές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, ενώ την εκδήλωση υποστήριξαν 300 εθελοντές. Το πρόγραμμα περιελάμβανε αγώνες δρόμου των 5, 10 και 30 χιλιομέτρων. Ακόμη, διεξήχθη ο ειδικός αγώνας δρόμου «Μαμά-Καρότσι», ο αγώνας ενός χιλιομέτρου για Άτομα με Αναπηρία, για πρώτη φορά ο αγώνας «Family Run», που προσήλκυσε αρκετές οικογένειες ξεπερνώντας τις προσδοκίες των οργανωτών και ο αγώνας για παιδιά «Στους δρόμους του Περάματος».

Η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας με την υποστήριξη που παρείχε και με τη συμμετοχή συνεργατών του τοπικού Γραφείου Πωλήσεων, κατέδειξε τη σημασία του τρόπου ζωής και των παραγόντων πρόληψης για καλή υγεία, που αποτελεί και «κορμό» στις ασφαλιστικές δραστηριότητές της. Η εταιρεία συμμετέχει τακτικά σε ανάλογες εκδηλώσεις, με χαρακτηριστική την παρουσία της πρόσφατα στον «Μαραθώνιο Στατικής Ποδηλασίας» στην Αθήνα και στον αγώνα δρόμου με το «Άλμα Ζωής» σε Αθήνα και Πάτρα, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τον καρκίνο του μαστού.

Η INTERAMERICAN ποδηλατεί με στόχο την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Στον «Μαραθώνιο Στατικής Ποδηλασίας», που οργανώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Συντάγματος με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τον καρκίνο του μαστού, συμμετείχαν 31 εργαζόμενες της INTERAMERICAN. Η εταιρεία ήταν χορηγός της καμπάνιας «Στόχο-Ποδηλατώντας», που οργανώθηκε από τον «Στόχος-Πρόληψη» με 120 στατικά ποδήλατα (spinning bikes), υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το μήνυμα για την αξία της σωματικής άσκησης και δραστηριότητας ως τρόπου για την προστασία της υγείας, την πρόληψη του καρκίνου και την ευεξία ήταν ηχηρό. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές καθοδηγούσαν το κοινό κατά τη δράση, με μέγιστο χρόνο συμμετοχής στην ποδηλασία για κάθε άτομο τη μισή ώρα.

 

Η INTERAMERICAN έχει ενσωματώσει τις πρακτικές για υγιεινό τρόπο ζωής (άθληση, διατροφή κ.ά.) στη φιλοσοφία προσέγγισης των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, σε συνδυασμό με τις επιλογές και τη στρατηγική της για την υγεία, ασφαλιστικά και σε υπηρεσίες. Άλλωστε, αυτή η διευρυμένη αντίληψη για τη διαχείριση της υγείας εκφράζεται και με το νέο, πρωτοποριακό Σύστημα Υγείας «bewell», που η εταιρεία διαθέτει εδώ και λίγες ημέρες στην αγορά. Με το «bewell» επεκτείνεται η εμπειρία του ασφαλισμένου στην INTERAMERICAN στο επίπεδο της ενημέρωσης και παρακίνησης για επιλογές και συνήθειες στην καθημερινότητά του, που συμβάλλουν σε καλή υγεία και ποιότητα ζωής, συμπληρώνοντας τις ασφαλιστικές παροχές.

 

Επιπροσθέτως, η πρωτοβουλία αυτή της εταιρείας εγγράφεται στην πολιτική της Εταιρικής Υπευθυνότητας για κοινωνική συνεισφορά και βιώσιμη ανάπτυξη, εφ’ όσον η INTERAMERICAN ενεργεί με γνώμονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs UN) και ειδικότερα με τον Στόχο 3 για «καλή υγεία και ευημερία».

Startups και Καινοτομία: «Πώς γίνεται» στην INTERAMERICAN

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

____________________________________

 

Startups και Καινοτομία:

«Πώς γίνεται» στην INTERAMERICAN

 

Τα Startupper Awards, που οργανώθηκαν τον Ιούλιο για δεύτερη χρονιά από το διαδικτυακό μέσο startupper.gr και φιλοξενήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της INTERAMERICAN, έδωσαν την ευκαιρία στη χορηγό εταιρεία να φέρει στο προσκήνιο τις δικές της πρωτοποριακές πρωτοβουλίες στον τομέα της καινοτομίας και ανάδειξης νέων ιδεών. Η καινοτομία αποτελεί τον ένα από τους πέντε βασικούς πυλώνες της επιχειρησιακής στρατηγικής της INTERAMERICAN (οι υπόλοιποι τέσσερεις πυλώνες: νέα εμπειρία του πελάτη, αναλυτική σκέψη, νέος τρόπος εργασίας, ψηφιακός μετασχηματισμός) και γίνεται «μοχλός» για τη διαφοροποίησή της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εταιρεία καινοτομεί με νέες προτάσεις, που βασίζονται σε οικοσυστήματα ασφάλισης, υπηρεσιών και παροχών, στην εξατομικευμένη διερεύνηση των αναγκών των πελατών και τη συνδιαμόρφωση καλύψεων με τη συνεργασία τους, μεγιστοποιώντας την αποδιδόμενη σε αυτούς αξία.

 

Εκ μέρους της INTERAMERICAN ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής marketing και πωλήσεων, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος για μία στρατηγική ανατοποθέτηση των επιχειρήσεων με στόχο την οργανική ανάπτυξή τους και παρουσίασε το εταιρικό μοντέλο καινοτομίας «Imagine», με το οποίο η εταιρεία φιλοδοξεί να κτίσει μία ισχυρή κουλτούρα καινοτομίας, εμπλέκοντας το σύνολο των εργαζομένων της. Στόχο της INTERAMERICAN αποτελεί, μέσω της καινοτομίας, η επέκταση σε νέες αγορές, η προσέγγιση υπαρχόντων και δυνητικών πελατών με διαφορετικούς τρόπους και καταληκτικά, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ηγετικής θέσης της στην ασφαλιστική αγορά.

 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος «Imagine» είναι ένα πρωτοποριακό πεδίο αναφοράς στη στρατηγική και την έμπνευση και ταυτόχρονα, κατάθεσης ιδεών. Από τον Ιούνιο του 2016, όταν τέθηκε σε λειτουργία, έως και τον φετινό Ιούλιο -δηλαδή κατά το διάστημα δύο ετών- η πλατφόρμα έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 476 χρηστών και έχει δεχθεί 77.422 επισκέψεις. Οι ιδέες ακολουθούν τη διαδρομή της «χοάνης», ξεκινώντας από τη δημιουργία και προχωρώντας στο αποτέλεσμα - την υποβολή, με 190 ιδέες να έχουν κατατεθεί έως σήμερα. Μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης της κάθε ιδέας (τρίτο στάδιο) έχουν ξεχωρίσει, ήδη, 19 ιδέες και 5 από αυτές έχουν προχωρήσει ως business cases με περαιτέρω βελτίωση και δημιουργία λεπτομερούς σχεδίου ανάπτυξης, ακολουθώντας την accelerator μεθοδολογία. Από αυτές τις ιδέες, 3 έχουν περάσει στο τελευταίο στάδιο (scaled in), συνιστώντας πλέον προτάσεις νέας αξίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι από την έναρξη του προγράμματος, έχουν αναδειχθεί 13 coaches καινοτομίας, έχουν εκπαιδευθεί 85 και έχουν εμπλακεί 210 εργαζόμενοι, έχουν ανταποκριθεί 8.372 υπάρχοντες και δυνητικοί πελάτες και έχουν υλοποιηθεί 285 πειράματα.

 

Η INTERAMERICAN, με την εφαρμογή της καινοτομίας στην πράξη μέσω του προγράμματος «Imagine», έχει αναδείξει την ισχυρή δέσμευση της διοίκησης που σε συνδυασμό με τη θετικότητα της συμμετοχής των εργαζομένων ενισχύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πρότυπο διακυβέρνησης. Όσον αφορά στις διαπιστώσεις από την εκδήλωση των Startupper Awards 2018, είναι γεγονός ότι οι 200 υποψηφιότητες και το ενδιαφέρον περισσοτέρων από 6.500 online ψηφοφόρων, που ανέδειξαν τις καλύτερες ιδέες, επιβεβαίωσαν ότι δημιουργούνται σταδιακά οι βάσεις για το ελληνικό οικοσύστημα των startups. O μοντέρνος, open space χώρος της εταιρείας, στον οποίο αναδείχθηκε το «νέο κύμα» της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ήταν απόλυτα εναρμονισμένος με τη θεματική της εκδήλωσης, εφ’ όσον πρόκειται για τον χώρο εργασίας - «εκκολαπτήριο ιδεών» των ομάδων της INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του προγράμματος «Imagine».  

H INTERAMERICAN εννέα χρόνια κοντά στο έργο της ActionAid, με 836 αναδοχές παιδιών

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

____________________________________

 

H INTERAMERICAN εννέα χρόνια κοντά

στο έργο της ActionAid, με 836 αναδοχές παιδιών

 

Μια σταθερή σχέση έχει κτίσει η INTERAMERICAN με την ActionAid, από το 2009, υποστηρίζοντας σε ετήσια βάση το πρόγραμμα «Αναδοχή Παιδιού» του οργανισμού σε όλο τον κόσμο. Για το 2018, η εταιρεία ξεπέρασε κάθε προηγούμενη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, φθάνοντας στις 121 αναδοχές. Έτσι, κατά την εννεαετία της συνεργασίας συμπλήρωσε τον εντυπωσιακό αριθμό των 836 ετησίων αναδοχών, συνολικής αξίας 220.767 ευρώ.

 

Οι αναδοχές, που έχει αναλάβει η INTERAMERICAN, έχουν αναπτυχθεί σε 37 κοινότητες 19 χωρών. Αφορούν σε σημαντικό έργο της ActionAid, που συνδέεεται άμεσα ή έμμεσα με 14 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN Sustainable Development Goals) και συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση της φτώχειας, της πείνας, της φροντίδας της υγείας, την ποιοτική εκπαίδευση και μόρφωση, την ισότητα των φύλων, την εξασφάλιση καθαρού νερού, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, των οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και τις συνεργασίες. Είναι στόχοι εντεταγμένοι και στη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της INTERAMERICAN.

 

Παράλληλα με τις αναδοχές παιδιών, η πρωτοπόρος από το 2003 στην ασφαλιστική αγορά σε ζητήματα CSR εταιρεία έχει συνδεθεί με το σημείο αναφοράς της ActionAid Hellas στον Κολωνό, παρέχοντας ασφάλιση στις εγκαταστάσεις του «Επίκεντρου». Πρόκειται για δομή που υποστηρίζει άτομα κάθε ηλικίας ψυχοκοινωνικά, εκπαιδευτικά και με προσανατολισμό απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Ακόμη, η INTERAMERICAN ενισχύει την κουλτούρα υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας των εργαζομένων της, σε συνεργασία με τον οργανισμό, με διαδραστικές εκδηλώσεις ιδιαίτερης εμπειρίας στα γραφεία της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι στελέχη της εταιρείας έχουν συμμετάσχει σε αποστολές της ActionAid στην Αφρική, παρέχοντας εθελοντικό έργο.

 

«Κατά τη διάρκεια των εννέα χρόνων της συμπόρευσής μας με την ActionAid κατανοήσαμε βαθύτερα την αξία του κοινού δικαιώματος στην ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους και πολύ περισσότερο για τα παιδιά, για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου» επεσήμανε πρόσφατα, κατά τη βράβευση συνεργατών του δικτύου πωλήσεων ως αναδόχων, ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών σχέσεων, επικοινωνίας και υπευθυνότητας της INTERAMERICAN. ´Οπως παρατήρησε, η μέριμνα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτελεί βάση της ασφαλιστικής αποστολής και το μήνυμα της ActionAid «Αλλάζουμε ζωές, αλλάζουμε τον κόσμο» είναι εν δυνάμει μήνυμα της εταιρείας.

Προσφορά ιατρικού εξοπλισμού από την INTERAMERICAN στη ΜΚΟ «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

____________________________________

 

Προσφορά ιατρικού εξοπλισμού από την INTERAMERICAN στη ΜΚΟ «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

 

Μια ουσιαστική συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» έχει αναπτύξει η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο της αποστολής του σωματείου για την υποστήριξη υποδομών φροντίδας της υγείας των παιδιών, την αναγνώριση των κινδύνων και την πρόληψη ατυχημάτων. Πρόσφατα, η εταιρεία διέθεσε 63 χρηστικά είδη ιατρικού εξοπλισμού -λειτουργικές συσκευές, κλίνες νοσηλείας και εξέτασης, καθετήρες, φορεία κ.ά. - από τις ιδιόκτητες υποδομές υπηρεσιών υγείας ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και τα δύο πολυϊατρεία MEDIFIRST  στον οργανισμό, ο οποίος με τη σειρά του τα προώθησε σε δύο παιδιατρικά νοσοκομεία.

 

Πρακτικά, η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», διαμεσολαβώντας για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με κοινωνικό αντίκρισμα, ικανοποιεί για την INTERAMERICAN κεφαλαιώδεις επιλογές της στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, που άπτονται Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ο.Η.Ε. (UN Sustainable Development Goals) σχετικών με την υγεία και τις συνεργασίες. Η εταιρεία υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες του σωματείου και για την ενημέρωση, με παραγωγή υλικού.

 

Επισημαίνεται ότι από το έργο που επιτελεί η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», από το 2010 έως σήμερα, έχουν επωφεληθεί περισσότερα από 480.000 παιδιά. Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού στην Ελλάδα τραυματίζονται, ετησίως, περί τα 500.000 παιδιά, από τα οποία 70 χάνουν τη ζωή τους και 3.000 μένουν ανάπηρα. Η συστηματική πρόληψη μπορεί να μειώσει έως και κατά 50% τα παιδικά ατυχήματα και τις συνέπειές τους με την παρέμβαση στην εκπαίδευση και την ενημέρωση, τη σωστή και έγκαιρη διακομιδή τραυματισμένων παιδιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του τραυματισμού από την κατάλληλη ιατρική/νοσηλευτική μονάδα.

Καταστροφές στην Αττική: άμεση διαχείριση των περιστατικών και ταχύτατη αποζημίωση ασφαλισμένων από την INTERAMERICAN

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

____________________________________

 

Καταστροφές στην Αττική:

άμεση διαχείριση των περιστατικών

και ταχύτατη αποζημίωση ασφαλισμένων

από την INTERAMERICAN

 

Όταν η κοινωνία μετρά τόσες χαμένες ζωές σε ένα καταστροφικό γεγονός, η οδύνη και η θλίψη δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρηγοριάς με λόγια. Ούτε η οποιαδήποτε απάντηση στα πολλά «γιατί;» και οι αιτιάσεις είναι δυνατόν να δώσουν κάποια διέξοδο κάθαρσης στην τραγωδία που συντελέστηκε.

 

Ωστόσο, από τις πρώτες ώρες της καταστροφής και της συνειδητοποίησης των τρομακτικών διαστάσεων των απωλειών και των υλικών καταστροφών, η ασφαλιστική κοινότητα τέθηκε προ των ευθυνών της. Η INTERAMERICAN έκανε αυτό που ορίζει η ασφαλιστική αποστολή της: κινητοποιήθηκε άμεσα, έψαξε η ίδια τους πιθανούς πληγέντες ασφαλισμένους της αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα και μέσον επικοινωνίας και δρομολόγησε διαδικασίες εξπρές για την υποστήριξή τους, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις έκτακτες συνθήκες αναγκών πλήθους πελατών της.

 

Κάνοντας πράξη την ευθύνη, η εταιρεία έκλεισε ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών της μέσα στο πρώτο τετραήμερο (24 έως και 27 Ιουλίου):

 

    Επέδωσε άμεσα, μέσα σε 48 ώρες από το καταστροφικό γεγονός, την πρώτη αποζημίωση, ύψους 50.000 ευρώ, για ολοσχερώς κατεστραμμένη κατοικία.

 

  Έως και την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στην εταιρεία είχαν αναγγελθεί 76 ακίνητα με ζημιές ή ολική καταστροφή στην Ανατολική Αττική (Μάτι, Ραφήνα, Ν. Βουτζάς), από τα οποία 20 διακανονίστηκαν και αποζημιώθηκαν με άμεση καταβολή 425.000 ευρώ. Οι αναγγελίες έως και την Τετάρτη 1 Αυγούστου έχουν φθάσει στις 100, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος αποζημιώσεων 5 εκατ. ευρώ.

 

  Παράλληλα, η INTERAMERICAN διαχειρίστηκε κατά το πρώτο τετραήμερο 36 αναγγελίες ολικής καταστροφής οχημάτων στην Ανατολική Αττική, ενώ καταβλήθηκε άμεσα και η πρώτη αποζημίωση αυτοκινήτου, ύψους 4.000 ευρώ. Οι αναγγελίες έχουν ανέλθει, ήδη, σε 40 για ολική καταστροφή οχημάτων, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος αποζημιώσεων 170.000 ευρώ.

 

    Στην Κινέτα, με 19 συνολικά αναγγελίες για ακίνητα ύψους αποζημιώσεων 500.000 ευρώ, διακανονίστηκαν και πληρώθηκαν άμεσα 6 περιπτώσεις με 127.000 ευρώ.

 

   Ως επιστέγασμα της καταστροφής από τις πυρκαϊές ήλθαν και οι πλημμύρες στα βόρεια προάστια από την καταιγίδα της Πέμπτης 26 Ιουλίου, με αναγγελία ζημιών σε 38 ακίνητα για τα οποία το κόστος αποζημιώσεων φθάνει τα 150.000 ευρώ, καθώς και σε 71 οχήματα με κόστος αποζημιώσεων 200.000 ευρώ.

 

Η INTERAMERICAN αναμένει ένα συνολικό ποσόν αποζημιώσεων περί τα 6,5 εκατ. ευρώ. Η διεύθυνση αποζημιώσεων  ασφάλισης αυτοκινήτου και λοιπών κλάδων κατά ζημιών συνεχίζει, κατ´ απόλυτη προτεραιότητα διαχείρισης και διεκπεραίωσης, τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας για τις καταστροφές του Λυρείου Ιδρύματος

Έχοντας αναλάβει στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης την ασφαλιστική κάλυψη του Λυρείου Ιδρύματος και με υψηλή συναίσθηση των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαΐας για τη λειτουργία του, η INTERAMERICAN κίνησε άμεσα αποζημιωτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τις υποστηρικτικές προθέσεις και εξαγγελίες  διαφόρων φορέων και επιχειρήσεων. Η εταιρεία προχωρεί σε προκαταβολή της τάξεως των 500.000 ευρώ έναντι αποζημίωσης, ενώ η πραγματογνωμοσύνη για τις μεγάλης έκτασης ζημιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την τοπική κοινωνία, ο τομέας σχεδιασμού και διαχείρισης της Εταιρικής Υπευθυνότητας συντάχθηκε με το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ (CSR Hellas) και συνέδραμε, ως κύριο μέλος, σε μία πρώτη, οργανωμένη συνεργατική  πρωτοβουλία υποστήριξης με χρηστικά είδη διαβίωσης.   

Η INTERAMERICAN υποστήριξε τη «χρυσή» Παιδική Χορωδία Rosarte στη 10η Χορωδιακή Ολυμπιάδα, στη Νότιο Αφρική

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

____________________________________

 

Η INTERAMERICAN υποστήριξε τη «χρυσή» Παιδική Χορωδία Rosarte στη 10η Χορωδιακή Ολυμπιάδα, στη Νότιο Αφρική

 

 

Την εξαιρετική παιδική χορωδία Rosarte των πολλών διεθνών διακρίσεων συνόδευσε ασφαλιστικά και φέτος η INTERAMERICAN, σε μια ακόμη συμμετοχή και διάκρισή της. Η εταιρεία υποστήριξε με χορηγία ταξιδιωτικής ασφάλισης την πολυμελή αποστολή της χορωδίας στη 10η Χορωδιακή Ολυμπιάδα, που οργανώθηκε στις 5 και 6 Ιουλίου στη Νότιο Αφρική (10th World Choir Games,Tshwane), με συμμετοχή χορωδιών από 56 χώρες. Τη χαρά αυτής της εκπροσώπησης της χώρας από τη Rosarte, που τέθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, μεγιστοποίησε η κατάκτηση δύο χρυσών μεταλλίων. Τη χορωδία καθοδήγησε η διακεκριμένη μαέστρος Ρόζη Μαστροσάββα, με τη συνοδεία της Τζένης Σουλκούκη στο πιάνο. Η Rosarte έχει, ήδη, στο ιστορικό της δύο χρυσά μετάλλια από προηγούμενες Ολυμπιάδες, του 2008 στην Αυστρία και του 2014 στη Λετονία.

 

Τα 47 «χρυσά» παιδιά της χορωδίας, η μαέστρος και οι λοιποί συνοδοί καλύφθηκαν από την INTERAMERICAN με ένα πλήρες πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης για νοσηλεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υγειονομική διακομιδή, ατύχημα, δαπάνες μετακινήσεων παθόντων και συγγενικών προσώπων, κλοπή αποσκευών και καθυστέρηση, αστική ευθύνη έναντι τρίτων κ.λπ. καλύψεις. Η εταιρεία, εκτός της παιδικής χορωδίας Rosarte την οποία έχει υποστηρίξει και στην προηγούμενη ολυμπιακή συμμετοχή της, είναι παρούσα ως χορηγός σε πολλές χορωδιακού χαρακτήρα μουσικές εκδηλώσεις με πιο χαρακτηριστική την αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, κατά τον Φεβρουάριο του 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή 300 χορωδών - 10 χορωδιών από όλη την Ελλάδα. Ο Πολιτισμός, τα Γράμματα και οι Τέχνες αποτελούν πεδίο αναφοράς της έμπρακτης υπευθυνότητας της INTERAMERICAN ως συνιστώσες της ποιότητας ζωής.

Θεσμική δέσμευση INTERAMERICAN για την προστασία των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

____________________________________

 

Θεσμική δέσμευση INTERAMERICAN

για την προστασία των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς

 

 

Τη Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης του περιβαλλοντικού τομέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Environment’s Principles for Sustainable Insurance Initiative - PSI) τη σχετική με τη δέσμευση του ασφαλιστικού κλάδου, παγκοσμίως, για την Προστασία των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς συνυπέγραψε η INTERAMERICAN, μοναδική προς το παρόν ασφαλιστική εταιρεία από την Ελλάδα που ως συνιδρυτικό μέλος των Αρχών συντάχθηκε με αυτή τη σημαντική κίνηση. Η εν λόγω Πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε., συμπράττοντας με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) και το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προχώρησε στη Διακήρυξη μέσω της οποίας οι δυνάμεις της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς που την υπογράφουν, δηλώνουν έτοιμες να αναλάβουν διάφορες δράσεις, ώστε να αποφευχθεί ή να περιοριστεί ο κίνδυνος ασφάλισης και επένδυσης σε επιχειρησιακές δραστηριότητες και έργα που θα μπορούσαν να βλάψουν τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αφετηρία της Πρωτοβουλίας αποτέλεσε η 42η συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στο Μανάμα του Μπαχρέιν. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε ετήσια βάση για την υλοποίηση της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

 

Στον μεγάλο κατάλογο των Μνημείων περιλαμβάνονται 1.100 τοποθεσίες που είναι αναγνωρισμένες για το μοναδικό φυσικό κάλλος, την πολιτιστική αναφορά τους ή και τα δύο. Έμφαση δίνεται στα Μνημεία Φυσικής Κληρονομιάς, που παρέχουν ζωτικής σημασίας πόρους (τροφή, καύσιμα, νερό), συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ισορροπία -με σταθεροποίηση εδαφών, πρόληψη πλημμυρών, δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα- ενώ συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομία μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, του τουρισμού, της αναψυχής και των εξαγωγών. Τα μισά, σχεδόν, από τα Μνημεία Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς απειλούνται από επιβλαβείς βιομηχανικές δραστηριότητες όπως είναι η εκμετάλλευση και εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, η παράνομη υλοτόμηση, η υπεραλίευση, η μη βιώσιμη χρήση του νερού και τα έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας: φράγματα, αγωγοί, δρόμοι, λιμάνια κ.ά.

 

Για την INTERAMERICAN, η υποστήριξη της διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου αποτελεί προτεραιότητα που η εταιρεία συνδέει με την ποιότητα ζωής, την οποία πρεσβεύει στην ασφαλιστική και κοινωνική αποστολή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεισφορά της στην εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη του περιβάλλοντος στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, που περιλαμβάνεται μεταξύ των πιο σημαντικών Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. «Τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι οδηγοί οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αποτελούν δείκτες πολιτισμού. Η ασφαλιστική κοινότητα έχει προφανή ευθύνη να συμβάλλει στην προστασία τους» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της  INTERAMERICAN, σε δήλωσή του με αφορμή τη δεσμευτική συμμετοχή της εταιρείας στη Διακήρυξη.

 

Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση κινδύνων ο ασφαλιστικός κλάδος προστατεύει, παγκοσμίως, την κοινωνία και τα περιουσιακά στοιχεία της επί πολλές γενιές. Η δέσμευση ασφαλιστικών οργανισμών, που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία των Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση, υποστηρίζει τη συνέχεια της ζωτικής σχέσης των ανθρώπων με την παγκόσμια παρακαταθήκη τη φύσης και του πολιτισμού σε μοναδικούς τόπους. Μαζί με την INTERAMERICAN, τη Διακήρυξη συνυπογράφουν -σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας PSI του Ο.Η.Ε.- μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί όπως είναι οι: Swiss Re, Peak Re, National Reinsurance Corporation (Φιλιππίνες), La Banque Postale, Risk Management Solutions, Certified Sustainable Insurance Partners, Microinsurance Network, Philippine Insurers & Reinsurers Association, Earth Security Group, ICLEI και τοπικές αρχές για την Αειφορία. Η Διακήρυξη υποστηρίζει τον υπ’ αριθ. 11 (υποστόχο 4)από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) του Ο.Η.Ε.

Business Integrity Forum (Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς): Η διαφάνεια και η ακεραιότητα ως προϋποθέσεις για την οικονομική ευημερία και υγιή ανταγωνιστικότητα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

____________________________________

 

Business Integrity Forum (Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς):

Η διαφάνεια και η ακεραιότητα ως προϋποθέσεις

για την οικονομική ευημερία και υγιή ανταγωνιστικότητα

 

 Ιδιαίτερο θεματικό ενδιαφέρον είχαν οι εργασίες της 3ης Στρογγυλής Τράπεζας του Business Integrity Forum (BIF), που οργάνωσε η Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς στα κεντρικά γραφεία της INTERAMERICAN, εταιρικού μέλους του forum, στις 21 Ιουνίου.

 

Κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις μέλη, όπως η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, τα ΕΛΠΕ, η Coca Cola 3E, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, η KPMG, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Glaxo SmithKline, η Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ, η Χατζόπουλος ΑΕΒΕ, συμμετείχαν στο forum με τα εταιρικά ζητήματα δεοντολογίας στο επίκεντρο των συζητήσεων. Τα έμπειρα στελέχη των εταιρειών μελών του BIF, του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ), είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές, να ανταλλάξουν απόψεις επί εξειδικευμένων θεμάτων και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον επιχειρηματικό τομέα.

 

Εκ μέρους της INTERAMERICAN, που φιλοξένησε την εκδήλωση, ιδιαίτερα ουσιαστική ήταν η τοποθέτηση του Γιάννη Καντώρου, διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε αναγκαιότητες χρηστής διακυβέρνησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων: στη μηδενική ανοχή απέναντι στη διαφθορά στελεχών και προσωπικού, στις συμπεριφορές και  στη σημασία του προσωπικού παραδείγματος του ηγέτη για τη διαμόρφωση κουλτούρας  επιχειρηματικής ακεραιότητας.

 

Ο Νίκος Μαρκόπουλος, υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της INTERAMERICAN, αναφέρθηκε στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες που εισφέρουν στη δέσμευση του οργανισμού για επιχειρηματική ακεραιότητα, καθώς και στο σχετικό πλαίσιο ελέγχων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην  πολιτική ακεραιότητας και καταπολέμησης απάτης, τους κώδικες δεοντολογίας προσωπικού και προμηθευτών, την πολιτική αναφοράς και έγκρισης επιχειρηματικών δώρων, την πολιτική αναφοράς και διαχείρισης συμβάντων και την πολιτική κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ακόμη,  τόνισε τη σημασία της συμπεριφοράς της διοίκησης και των στελεχών μιάς μεγάλης επιχείρησης (tone at the top) προκειμένου να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders): των πελατών, των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργαζομένων με την επιχείρηση και της κοινωνίας.  

 

Η INTERAMERICAN, ως μέλος του forum, υιοθετεί -όπως και η Διεθνής Διαφάνεια- τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις κατευθυντήριες γραμμές που προέκυψαν από το forum:

 •  Είναι σαφές ότι η οικονομική ευημερία και η ανταγωνιστικότητα μιάς χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις αξίες της διαφάνειας και της ακεραιότητας.
 •  Σχετικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι χώρες με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες είναι συγχρόνως αυτές με τα χαμηλότερα ποσοστά διαφθοράς. Συνεπώς, η διαφάνεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και μοναδική διέξοδο προς την απολύτως αναγκαία οικονομική ανάπτυξη.
 • Στον αγώνα κατά της διαφθοράς ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, που υπερβαίνει την πολιτική για την εταιρική υπευθυνότητα την οποία αναπτύσσει κάθε εταιρεία. Ο ρόλος αυτός επεκτείνεται στον περιορισμό της διαφθοράς μέσω της υιοθέτησης εσωτερικών διαδικασιών, που διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις της εταιρείας με εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες, μετόχους, πιστωτές, ανταγωνιστές καθώς και με την πολιτεία, διέπονται από διαφάνεια και ακεραιότητα.
 • Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει την υποχρέωση να υιοθετήσει πολιτικές και πρακτικές εναντίον της  διαφθοράς, ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας για την εταιρική απάτη «Global Fraud Survey 2018» της Ε&Υ, το 46% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι πρακτικές δωροδοκίας   και διαφθοράς είναι φαινόμενα διαδεδομένα στην ελληνική επιχειρηματική κοινωνία. Μολονότι το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται αισθητά χαμηλότερο από την αντίστοιχη έρευνα του 2016 -ήταν 62%- εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ υψηλότερα από το 21% που χαρακτηρίζει τη Δυτική Ευρώπη, κατά μέσο όρο. Η έρευνα κατέδειξε, επίσης, πως η πιο διαδεδομένη πρακτική δωροδοκίας, παγκοσμίως, είναι η καταβολή μετρητών. Μάλιστα, το 13% του δείγματος δήλωσε πως θα δικαιολογούσε αυτή την πρακτική εφ’ όσον, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, θα βοηθούσε στην επιβίωση της επιχείρησης. Στην Ελλάδα το εν λόγω ποσοστό είναι υψηλότερο φθάνοντας στο 20%, ενώ σε άλλες μορφές δωροδοκίας τα στελέχη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εμφανίζονται λιγότερο δεκτικά (4%) έναντι του συνολικού δείγματος (21%).

ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και INTERAMERICAN ενημερώνουν για την αξία της πρόληψης στη φροντίδα της υγείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

____________________________________

 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και INTERAMERICAN ενημερώνουν για την αξία της πρόληψης

στη φροντίδα της υγείας

 

Την εταιρική στρατηγική εστίασης στην πρόληψη για την υγεία υπογράμμισε η ενημερωτική εκδήλωση που οργάνωσαν η INTERAMERICAN και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, στις 13 Ιουνίου στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της εταιρείας. Επιστημονικοί συνεργάτες της κλινικής, στο γενικό θεματικό πλαίσιο «Απαντήσεις της σύγχρονης Ιατρικής σε καίρια θέματα Πρόληψης για την Υγεία», ανέπτυξαν τα ειδικότερα θέματα για την παχυσαρκία, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, την υπνική άπνοια και την αναγκαιότητα του τακτικού check-up.

 

Στόχο της εκδήλωσης αποτέλεσε, όπως επεσήμανε προλογίζοντας τους ομιλητές ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων ζωής και υγείας της INTERAMERICAN, «η ανάδειξη των εξαιρετικών δυνατοτήτων των ιδιόκτητων υποδομών υπηρεσιών υγείας στην υποστήριξη της προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας της υγείας» και βέβαια, η αξιοποίηση αυτού του συγκριτικού πλεονεκτήματος από το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων, στην εντεινόμενη προσπάθεια της εταιρείας για καθετοποιημένη διαχείριση της υγείας των ασφαλισμένων. Πέρα από τους πολλούς συνεργάτες από τα γραφεία πωλήσεων του εταιρικού δικτύου στην Αττική, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση πελάτες, στελέχη της INTERAMERICAN και της κλινικής.

 

Τη ροή των παρουσιάσεων συντόνισε ο Αντώνης Γερονικολάου, διευθύνων σύμβουλος της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ MEDICLINIC, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αξία της προληπτικής ιατρικής για την υγεία, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της για την ποιότητα ζωής. Ο κ. Γερονικολάου υπογράμμισε τη μεθοδική προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της κλινικής, με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών και την αποτελεσματικότητα.

 

Για την παχυσαρκία, «την απειλητική επιδημία του 21ου αιώνα», μίλησε ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, ειδικός παθολόγος, διευθυντής Παθολογικού Τμήματος και πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ MEDICLINIC. Ο ομιλητής προσδιόρισε τα αίτια της νόσου -γενετικά, διατροφικά, οικογενειακά, έλλειψη άσκησης και σύγχρονο τρόπο ζωής με την τεχνολογία να έχει και αυτή μερίδιο στον περιορισμό της κινητικότητας και την αύξηση του βάρους- καθώς και τις επιπλοκές, υπογραμμίζοντας την ανησυχητική αύξηση της παχυσαρκίας: 1,9 δισεκατομμύρια ενήλικοι υπέρβαροι και από αυτούς, 600 εκατομμύρια παχύσαρκοι (στοιχεία 2014 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας). Ο κ. Χαλκιάς τόνισε την άμεση σύνδεση της παχυσαρκίας με τη διαβητοπάθεια και μίλησε για καλές πρακτικές πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης (διαιτητική, φαρμακευτική, βαριατρική χειρουργική), με συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων.

 

Στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου αναφέρθηκε ο Νικόλαος Σαλαμέτης, γαστρεντερολόγος, διευθυντής Ενδοσκοπικού Τμήματος της κλινικής. Όπως παρατήρησε, το 5-6% του πληθυσμού ενδέχεται να νοσήσει από καρκίνο του παχέος εντέρου στις δυτικές κοινωνίες, όπου αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Ο ομιλητής μίλησε για τους πολύποδες και τα εξελισσόμενα αδενώματα που σε βάθος χρόνου μπορούν να γίνουν κακοήθη, τα συμπτώματα και τη δυνατότητα πρόληψης με επίδραση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και με έγκαιρη διάγνωση στην προκαρκινική φάση. Ειδικότερα για τον ασυμπτωματικό πληθυσμό, ο κ. Σαλαμέτης παρουσίασε τις ακολουθούμενες πρακτικές, διαβαθμίζοντας σε ομάδες ατόμων τον κίνδυνο και το είδος του προληπτικού ελέγχου που πρέπει να ακολουθούν.

 

Ακολούθησε η παρουσίαση του Βασίλη Τζίλα, πνευμονολόγου, πανεπιστημιακού υποτρόφου ΕΚΠΑ, για το σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας. Ο ομιλητής αναφέρθηκε στις αιτίες πρόκλησης, στα χαρακτηριστικά συμπτώματα διάγνωσης του προβλήματος, στους φαινοτύπους -παχυσαρκία, κάπνισμα, κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών- που, ωστόσο, δεν αποκλείουν ούτε τεκμηριώνουν τη διάγνωση, η οποία πραγματοποιείται με έλεγχο ύπνου στην κλινική και με πολυσωματογραφική μελέτη ύπνου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος με C-PAP, ο κ. Τζίλας παρουσίασε τη χρήση του «αόρατου» ανατομικού νάρθηκα.

 

Ο Κυριάκος Κυριακόπουλος, γενικός οικογενειακός ιατρός, έκλεισε τον κύκλο των ομιλιών αναφερόμενος στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. Ο ιατρός όρισε το check-up (εργαστηριακό, απεικονιστικό, επεμβατικό) ως βάση για την ουσιαστική και αποτελεσματική πρόληψη. Στόχος του τακτικού ελέγχου είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής και η συχνότητα της επανάληψής του συναρτάται με την ηλικία, το είδος των εξετάσεων, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και τα προβλήματα υγείας του εξεταζομένου. Ο ομιλητής αναφέρθηκε και στα νοσήματα στα οποία αφορά η πρόληψη: τα χρόνια -υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμίες-, τα καρδιαγγειακά, τα κακοήθη και τα συνδεδεμένα με την ηλικία και τον τρόπο ζωής, ενώ παρουσίασε και τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται σε ένα βασικό έλεγχο.

 

Συμπερασματικά, οι ομιλητές συνέκλιναν στην αναγκαιότητα της προληπτικής ιατρικής και φροντίδας της υγείας ως ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι οι βλαπτικοί παράγοντες που επιδρούν στην υγεία, όπως το περιβάλλον, η διατροφή, το στρες, οι αυξημένες υποχρεώσεις και η κόπωση, έχουν διαφοροποιηθεί και αυξηθεί στην εποχή μας. Επισημαίνεται πως τόσο η ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC όσο και τα πολυϊατρεία MEDIFIRST, που ανήκουν στην INTERAMERICAN, είναι απολύτως προσανατολισμένα στην πολιτική πρόληψης της εταιρείας για την υγεία και μέσω αυτής, στη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον πελάτη μειώνοντας κόστος, χρόνους και καταπόνηση του ασφαλισμένου.

«Κατάθεση Ζωής» με 116 μονάδες αίματος από τον Σύλλογο Υπαλλήλων και Γραφεία Πωλήσεων της INTERAMERICAN

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

____________________________________

 

14 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

«Κατάθεση Ζωής» με 116 μονάδες αίματος από τον Σύλλογο Υπαλλήλων

και Γραφεία Πωλήσεων της INTERAMERICAN

Η φροντίδα της υγείας από την INTERAMERICAN, στο πλαίσιο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του οργανισμού (πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης υγείας, επιπρόσθετες υπηρεσίες οικοσυστήματος υγείας, συνεργασίες και πανελλαδικό δίκτυο παρόχων, ιδιόκτητες υποδομές υπηρεσιών και άμεση ιατρική βοήθεια), συμπληρώνεται από την αναπτυγμένη κουλτούρα εθελοντικής συνεισφοράς των εργαζομένων και συνεργατών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τακτική αιμοδοσία, που οργανώνουν ο Σύλλογος Υπαλλήλων της εταιρείας -διατηρεί τράπεζα αίματος- και αρκετά Γραφεία Πωλήσεων του εταιρικού δικτύου agency.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι, σε αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, κατέθεσαν 32 μονάδες αίματος. Αξιόλογη ήταν και η πρωτοβουλία του Γραφείου Πωλήσεων της INTERAMERICAN στα Ιωάννινα, όπου με τη συνεργασία του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου συγκεντρώθηκαν 18 μονάδες αίματος. Ακόμη, με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στις 14 Ιουνίου, το Γραφείο Πωλήσεων Χανίων οργάνωσε αιμοδοσία με τη συνεργασία του Συλλόγου Αιμοδοτών «Άγιος Ιωάννης», που η εταιρεία υποστηρίζει χορηγικά, με συγκομιδή 50 μονάδων, ενώ αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε και από το Γραφείο Πωλήσεων Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, με συγκομιδή 16 μονάδων. Συνολικά, φέτος, η κοινωνία της ΙΝΤERAMERICAN έχει συνεισφέρει 116 μονάδες αίματος, ενώ προγραμματίζονται αιμοδοσίες και κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ το 75% του πληθυσμού μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του να χρειαστεί μετάγγιση αίματος, μόνο ένα μικρό ποσοστό -περίπου 1,5%- είναι αιμοδότες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Ετησίως, σε όλες τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας συλλέγονται περίπου 600.000 μονάδες αίματος, που όμως δεν καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες. Στόχο της INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του εταιρικού σχεδίου κοινωνικών πρωτοβουλιών «Πράξεις Ζωής» και της ανάπτυξης του εθελοντισμού στον τομέα της υγείας, αποτελεί η ευαισθητοποίηση του συνόλου εργαζομένων και συνεργατών της και η δέσμευσή τους, ώστε να αυξηθούν οι δότες αίματος καθώς μυελού των οστών, ιστών και οργάνων.