Υπευθυνότητα

Υπευθυνότητα

και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας που χαρακτηρίζει την επιχειρηματική οντότητα της INTERAMERICAN και την επίδρασή της στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Έχει αναγνωρίσει ότι με τις δεσμεύσεις της για έμπρακτη Υπευθυνότητα, την ενσωμάτωσή της στην εταιρική στρατηγική και την ολιστική εφαρμογή της στις εταιρικές δραστηριότητες και λειτουργίες, υποστηρίζει τη σχέση ουσιαστικά δημιουργικής αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η INTERAMERICAN έχει στη βάση της στρατηγικής της την Υπευθυνότητα, ως αναγκαία προϋπόθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξή της. Η Εταιρεία είναι πρωτοπόρος στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά σε σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας.

ΣΤΟΧΟΣ

Η δημιουργία και απόδοση αξίας σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.

ΟΦΕΛΟΣ

Κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή, ενίσχυση της εταιρικής αξιοπιστίας και του κύρους, ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

  • 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact)
  • 17 Στόχοι του Ο.Η.Ε. για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN SDGs)
  • Global Reporting Initiative (GRI Standards)
  • Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας (στο πρότυπο του αντίστοιχου Γερμανικού Κώδικα