Εσωτερικός Έλεγχος

Εσωτερικός

Έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία μόνιμη, ανεξάρτητη λειτουργία που παρέχει πρόσθετη διαβεβαίωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων και κατά συνέπεια, προς την Ανώτερη Διοίκηση της INTERAMERICAN αναφορικά με το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συμμόρφωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ έχει ενεργό προληπτικό ρόλο στην ανίχνευση και σηματοδότηση των κινδύνων. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ανεξάρτητος εντός της INTERAMERICAN, καθώς ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται -και είναι εξουσιοδοτημένος να επικοινωνεί απευθείας- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERAMERICAN και ταυτόχρονα, διαθέτει λειτουργική γραμμή σύνδεσης με την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ACHMEA. Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου είναι ελεύθερος να κοινοποιεί όλες τις διαπιστώσεις και απόψεις του, χωρίς επιφυλάξεις και παρεμβάσεις. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται στο καταστατικό του, το οποίο επανεξετάζεται ετησίως. Σε αυτό περιγράφονται η αποστολή, η λειτουργία, η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και η επαγγελματική επάρκεια του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και το πεδίο εφαρμογής, οι αρχές και οι αρμοδιότητες του. Το καταστατικό περιλαμβάνει επίσης τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της INTERAMERICAN, τη σχέση με τους εξωτερικούς φορείς, καθώς και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα για την επαγγελματική πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου και τις απαιτήσεις από τους εξωτερικούς ρυθμιστές για τη λειτουργία του. O Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρείας ακολουθεί το Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής (ΙPPF) Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA). Για τη διενέργεια ελέγχων, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Η βάση για τις δραστηριότητες που εκτελούνται από τον Εσωτερικό Έλεγχο καθορίζεται από το ετήσιο πλάνο ελέγχου. Η επιλογή των αντικειμένων για το ετήσιο πλάνο βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην ετήσια αξιολόγηση των εγγενών κινδύνων στο ελεγκτικό περιβάλλον του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

1. Τα επίπεδα κινδύνου τα οποία είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί η INTERAMERICAN. 

2. Τον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Διοίκησης. 

3. Την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου, των κρίσιμων επιχειρηματικών διαδικασιών και έργων. 

4. Tην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων ειδικά για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανώτατης Διοίκησης για σημαντικές (δημοσιονομικές) πληροφορίες διαχείρισης.

5. Tη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης.

6. Tη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον Εσωτερικό Έλεγχο -σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο καταστατικό λειτουργίας του είναι οι: 

 • λειτουργικοί έλεγχοι,
 • έλεγχοι πληροφοριακών συστημάτων,
 • χρηματοοικονομικοί έλεγχοι,
 • έλεγχοι συμμόρφωσης,
 • έλεγχοι έργων,
 • ειδικοί έλεγχοι.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην INTERAMERICAN, όσον αφορά στις αρμοδιότητες και το έργο του: 

 • δεν αποτελεί μέρος του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων, που έχουν ενσωματωθεί στους διαφόρους τομείς των επιχειρηματικών διαδικασιών (αποτελούν ευθύνη της Διοίκησης),
 • δεν είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στη διαχείριση κινδύνου, στη συμμόρφωση και στο σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου,
 • δεν φέρει καμμία ευθύνη επί των λειτουργικών διαδικασιών και συστημάτων.

Επιπλέον, ο Εσωτερικός Έλεγχος: 

 • καθορίζει, ενδεχομένως σε συνεννόηση και με τον ελεγχόμενο, το πεδίο εφαρμογής και την περίοδο της έρευνας όπου ακολουθείται η ελεγκτική προσέγγιση αξιολόγηση βάσει κινδύνου, 
 • αναφέρει -μετά από διαβούλευση με τα αρμόδια μέλη της Ανώτερης Διοίκησης- το αποτέλεσμα της έρευνάς του απευθείας στην αρμόδια Διοίκηση ή/και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, 
 • ενημερώνει -με σχετική αναφορά- για τους υψηλούς κινδύνους, τα πιο σημαντικά ευρήματα της πιο πρόσφατης περιόδου, την πρόοδο και την επάρκεια της εφαρμογής των συστάσεων που σημειώθηκαν από το ίδιο το Τμήμα, τον εξωτερικό ελεγκτή ή/και την εποπτική αρχή. 

Με τον τρόπο αυτό, ο Εσωτερικός Έλεγχος συμβάλλει στη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31