Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της INTERAMERICAN

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

της INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN, ως ασφαλιστικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών, κατατάσσεται στις δραστηριότητες εκείνες των οποίων η λειτουργία δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί, εφαρμόζει μία συνεχή διαδικασία καταγραφής, παρακολούθησης και προσπάθειας βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. 

Παρακολούθηση και διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας

Οι χώροι, που παρακολουθούνται και ελέγχονται από την Εταιρεία σε σχέση με τη χρήση φυσικών πόρων, είναι συνολικού εμβαδού 31.448 m2.

Εφαρμόζονται στο σύνολο των κτηρίων της Εταιρείας οι ακόλουθες δράσεις και πρωτοβουλίες για τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος:

 • Ελαχιστοποίηση του φωτισμού σε χώρους δευτερεύουσας σημασίας (αποθήκες, parking κ.λπ.).
 • Συνεχείς ελέγχους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης της λειτουργίας τους.
 • Συντήρηση των καυστήρων και βελτιστοποίηση των ρυθμίσεών τους.

Εκπομπές Ρύπων

Οι έμμεσες εκπομπές ρύπων σε τόνους (t) από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι άμεσες από την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Οι συνολικές εκπομπές άμεσων και έμμεσων ρύπων κατά το 2016 ανήλθαν σε 4.305,83 t CO2 και κατά το 2017 σε 4.276,31 t CO2, μειωμένες κατά 29,52 t CO2.

Μετακινήσεις

Μέσω της κίνησης των οχημάτων της INTERAMERICAN προκύπτουν εκπομπές αερίων, τα οποία εκλύονται στην ατμόσφαιρα και ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σημειώνεται ότι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη και εφαρμογή της διαδικτυακής ασφάλισης με τον κατ’ αναλογία περιορισμό των προσωπικών συναντήσεων οδηγεί σε εξοικονόμηση της ενέργειας που προκύπτει από την λειτουργία της Εταιρείας, λόγω της μείωσης των μετακινήσεων που απαιτούνται για την προώθηση σχετικών ασφαλιστικών προϊόντων.

Οι άμεσες εκπομπές για το 2016 και το 2017, που οφείλονται στα οχήματα της Εταιρείας, ανήλθαν σε 2.466,65 και 2.671,50 ισοδύναμους t CO2 αντίστοιχα.

Στοιβάδα του Όζοντος

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μείωσης της στοιβάδας του Όζοντος, η Εταιρεία εφαρμόζει σχέδιο ήπιας επίδρασης, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι πυροσβεστήρες στα κτήριά της είναι τύπου ΡΑ (ξηράς κόνεως) και CO2. Επίσης, στα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ασφαλείς και ευαίσθητους χώρους, όπως είναι οι χώροι των κεντρικών υπολογιστών (computer rooms), τα αρχεία της Εταιρείας κ.ά., χρησιμοποιούνται τα υλικά FIRE PRO, INERGEN και FM200, τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Όλοι οι πυροσβεστήρες τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ ελέγχονται και πιστοποιούνται από εξειδικευμένο συνεργάτη σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά στα συστήματα κλιματισμού, αυτά ελέγχονται και συντηρούνται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις ετήσιες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της INTERAMERICAN και εξειδικευμένου συνεργάτη.

Με όλα τα προαναφερόμενα μέτρα διασφαλίζεται ότι δεν προκύπτουν διαρροές αερίων που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος.

Διαχείριση Νερού 

Η INTERAMERICAN καταναλώνει νερό στα κτήριά της το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από το δίκτυο της Ε.Υ.Δ.Α.Π. χωρίς να χρησιμοποιεί άλλες πηγές (π.χ. γεωτρήσεις). Στα κτήρια της Εταιρείας εφαρμόζονται προγράμματα εξοικονόμησης νερού.

Για την επίτευξη του στόχου της ορθολογικής χρήσης του νερού, η Εταιρεία εξακολουθεί να εφαρμόζει συνεχείς ελέγχους μέσω της τεχνικής υπηρεσίας, που έχουν ως αποτέλεσμα τον μηδενισμό των βλαβών και διαρροών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης.

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Η INTERAMERICAN, λόγω της δραστηριότητάς της, στα κτήριά της χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες αναλώσιμα υλικά, τα οποία στο σύνολό τους είναι ανακυκλώσιμα.

Ανακύκλωση Μπαταριών Αυτοκινήτου

Το συνεργείο επισκευών της INTERAMERICAN, που υποστηρίζει τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων της INTERAMERICAN Βοήθειας, κατά το 2016 συνεργάστηκε με την εταιρεία συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Γ. Ρουσσάκης Α.Β.Ε.Ε. – COMBATT. Επιπλέον, κατά το 2017 προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας για την ορθή ανακύκλωση συσσωρευτών με τη Sunlight Recycling για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων μπαταριών μολύβδου-οξέος, από τα οχήματα του στόλου της INTERAMERICAN Βοήθειας και άλλων αυτοκινήτων που εξυπηρετούνται στα ιδιόκτητα συνεργεία της. Στόχο αποτελεί η επίτευξη ανάκτησης υλικών από τις ανακυκλούμενες μπαταρίες, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Κατά τη διετία 2016-2017 οδηγήθηκαν σε πρωτογενή αποθήκευση, προς ανακύκλωση, 4.069 κιλά αποβλήτων Pb-οξέος (κωδ. ΕΚΑ 160601). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC όσο και στο CarPoint, δηλαδή σε κτηριακές υποδομές και εγκαταστάσεις που δεν είναι διοικητικά κέντρα ή κέντρα πωλήσεων, παράγονται είδη αποβλήτων που απαιτούν ειδική διαχείριση. Στις ακόλουθες παραγράφους ακολουθούν, τα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, στον οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διαχείριση των αποβλήτων. Επιπλέον, ο Κανονισμός περιλαμβάνει τεχνικές οδηγίες για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτων καταστάσεων ή ατυχημάτων κατά τις εργασίες διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων, ώστε να προφυλαχθεί τόσο η υγεία του Προσωπικού της Κλινικής όσο και το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ.) της Κλινικής διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (Ε.Α.Α.Μ.)
 • Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (Μ.Ε.Α.)
 • Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (Α.Ε.Α.)

Τα Ε.Α.Υ.Μ. αποθηκεύονται προσωρινά στον ψυκτικό θάλαμο που διαθέτει η κλινική και ακολούθως παραλαμβάνονται από την επιχείρηση διαχείρισης “ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.” και οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης ή αποστείρωσης. Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ποσότητες που οδηγήθηκαν προς αποτέφρωση και αποστείρωση κατά το 2016 και το 2017 ανήλθαν σε: 

“CarPoint” 

Στο “CarPoint”, από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας του έως το τέλος του 2017 έχουν προωθηθεί προς διαχείριση:

 • 3.175 kg επικινδύνων αποβλήτων.
 • 1.480 kg αποβλήτων από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες (Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων- ΕΚΑ 08 01 17).
 • 120 kg συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν ρυπανθεί από αυτές (Κωδικός ΕΚΑ 15 01 10).
 • 1.575 kg απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός, που έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνες ουσίες (Κωδικός ΕΚΑ 15 02 02).

Τα εν λόγω απόβλητα συλλέχθηκαν από συνεργαζόμενη αδειοδοτημένη επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και οδηγήθηκαν προς τελική διαχείριση στην εγκατάσταση AVG στην Γερμανία, η οποία είναι αδειοδοτημένη από τις αρχές της Γερμανίας και εγκεκριμένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Γερμανίας.

Πράσινες Προμήθειες

Η INTERAMERICAN κατά τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των προμηθευτών της, εκτός των οικονομοτεχνικών κριτηρίων, εφαρμόζει και κριτήρια βάσει των αρχών των πράσινων προμηθειών. Τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή του προμηθευτή για συγκεκριμένα έργα (π.χ. περισυλλογή ιατρικών αποβλήτων, τεχνολογία στόλου οχημάτων/μοτοσυκλετών, τεχνική διαχείριση κτηρίων κ.λπ.). 

Συγκεκριμένα αφορούν στη συνεκτίμηση των ακόλουθων ενδεικτικών χαρακτηριστικών:

Στοιχεία των προϊόντων-υπηρεσιών τους τα οποία συνδέονται άμεσα με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (π.χ. ενεργειακό/ανθρακικό αποτύπωμα, νέες τεχνολογίες, κ.λπ.).

 • Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 ή EMAS).
 • Εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Εφαρμογή πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31