Συνθήκες Εργασίας

Συνθήκες Εργασίας

Η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, υπό το πρίσμα των συνθηκών εργασίας που τους παρέχονται, αποτελεί ουσιαστικό θέμα για την INTERAMERICAN, καθώς δύναται να επηρεάσει τόσο τις σχέσεις της με τους εργαζομένους της όσο και την ευρύτερη εταιρική λειτουργία της, καθότι επιδρά άμεσα στην παραγωγικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου της και έμμεσα στη διασφάλιση της πορείας της Εταιρείας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Η Προσέγγιση

Σχέση Εταιρείας - Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Στη βάση αναγνώρισης της αξίας που παράγουν οι εργαζόμενοί της, η INTERAMERICAN δεσμεύεται να παρέχει σε αυτούς, πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, άριστες συνθήκες εργασίας και επιπρόσθετες κοινωνικές παροχές, όπως δωρεάν ιατρική περίθαλψη και ασφάλιση στους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η Εταιρεία επιδιώκει τη δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της φήμης της ως εργοδότη προτίμησης, αποσκοπώντας στην υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων της, τη διατήρηση ικανών στελεχών και την προσέλκυση νέων.

ΣΧΕΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Οι εργαζόμενοι στην INTERAMERICAN:

 • προσφέρουν την εργασία και τις γνώσεις τους,
 • ανταμείβονται με τους μισθούς, τις πρόσθετες παροχές, καθώς και τις ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη,
 • συνδικαλίζονται - εκπροσωπούνται από τον Σύλλογο Υπαλλήλων (Σ.ΥΠ.ΙΝ.).

ΔΙΑΥΛΟΙ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Άμεση επαφή και διαρκής επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Προσωπικού
 • Τακτικές συναντήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου με στοχευμένες ομάδες εργαζομένων
 • Έρευνες Γνώμης Προσωπικού
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα “askme”
 • Εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα intranet 
 • Ηλεκτρονικό μηνιαίο newsletter “INmail”
 • Συνεργασία και επικοινωνία της Διοίκησης με τον Σύλλογο Υπαλλήλων (Σ.ΥΠ.ΙΝ.).

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

 • Εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα
 • Θέματα αξιολογήσεων Προσωπικού
 • Αναγνώριση, εκπαίδευση, επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη
 • Υψηλό επίπεδο συνεργασίας
 • Διατήρηση Προσωπικού
 • Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας
 • Διενέργεια εθελοντικών δράσεων
 • Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) Εργαζομένων 
 • Ενημέρωση για τους στόχους της Εταιρείας και την επίτευξή τους.

Νέος Τρόπος Εργασίας

Η ΙΝΤERAMERICAN, στο ευρύτερο πλαίσιο του μετασχηματισμού της, έχει ορίσει ως έναν από τους πέντε πυλώνες της στρατηγικής της, την ανάπτυξη ενός νέου τρόπου εργασίας με στόχο να δώσει ένα ιδιαίτερα δημιουργικό περιεχόμενο και προστιθέμενη αξία στην απόδοση των εργαζομένων της. Ο νέος τρόπος εργασίας χαρακτηρίζεται από τη συλλογική, διατμηματική ενέργεια για την παραγωγή νέων ιδεών, πιο γρήγορων αποφάσεων και εύστοχων αποτελεσμάτων. Πρακτικά, η Εταιρεία οδηγείται στη σταδιακή εφαρμογή ενός μοντέλου εργασίας με δικτυακή διάρθρωση που βασίζεται στην ομαδικότητα, με υποχώρηση της πυραμιδικής οργάνωσης στις διοικητικές και εργασιακές λειτουργίες. Μοχλοί της μετάβασης στον νέο τρόπο εργασίας αποτελούν: 

 • η εισαγωγή μεθοδολογιών (Agile, Lean), 
 • η δημιουργία νέων, σύγχρονων ρόλων, περιοχών ευθύνης και προοπτικών εξέλιξης για τους ταλαντούχους εργαζομένους, 
 • η ενθάρρυνση της συμμετοχής και συνεργασίας για την ανάπτυξη της καινοτομίας (πρόγραμμα Αccelerator) με κατάθεση ιδεών (πλατφόρμα “Imagine”).

INTERAMERICAN Accelerator: Coaching Program 

Κατά το 2017, στο πλαίσιο της μεθοδολογίας Accelerator, 11 εργαζόμενοι της Εταιρείας ολοκλήρωσαν το coaching πρόγραμμα και είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν και να σχηματίσουν νέες ομάδες, αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες. Οι ίδιοι, αποτελούν τη βάση από την οποία η Εταιρεία έχει επιλέξει “innovation boosters” για την επόμενη φάση του “INTERAMERICAN Accelerator”. 

INTERAMERICAN Innovation Program “Imagine” 

H INTERAMERICAN σχεδίασε και εφαρμόζει, από τον Σεπτέμβριο 2016, το ενδοεταιρικό πρόγραμμα “Ιmagine”, του οποίου στόχος είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της και να αποτελέσει “φυτώριο” νέων ιδεών από τους εργαζομένους, οδηγώντας την Εταιρεία στο μέλλον και εδραιώνοντας την ηγετική θέση της στην αγορά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαδικασιών για τη διαχείριση της καινοτομίας και των νέων ιδεών, μία σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα από την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να καταθέτουν σε αυτή τις ιδέες τους. Ακόμη, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης και ανταμοιβής για κάθε ιδέα.

Στην πλατφόρμα “Imagine” έχουν υποβληθεί περισσότερες από 120 νέες ιδέες έως το τέλος του 2017. Οι περισσότερες υποσχόμενες ιδέες έχουν υποβληθεί στη μεθοδολογία “Accelerator”, που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, δίνοντας ως αποτέλεσμα 17 minimum value propositions, 5 business cases και 3 value propositions, σημαντικής αξίας για την INTERAMERICAN. ‘Εως το τέλος του 2017, 17 ομάδες “Accelerator” αποτελούμενες από 66 εργαζομένους της Εταιρείας-η συμμετοχή των οποίων ήταν εθελοντική- αντιμετώπισαν τις προκλήσεις του προγράμματος.

Εργασιακές Πρακτικές

Η INTERAMERICAN αναγνωρίζει ως καθοριστική τη συμβολή των ανθρώπων της στις επιτυχίες που καταγράφει και στη διατήρηση της ηγετικής θέσης που κατέχει σήμερα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Με αυτή τη φιλοσοφία, στην Εταιρεία:

 • έχει θεσπιστεί και εφαρμόζεται Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής εργαζομένων, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική για το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Οργανισμού (περισσότερες πληροφορίες για τη Διαχείριση Κινδύνου: στο κεφάλαιο “Η INTERAMERICAN”, - θεματική ενότητα “Εταιρική Διακυβέρνηση”, 
 • παρέχονται σημαντικές ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα,
 • επιδιώκεται συνεχώς η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για το ανθρώπινο δυναμικό γνωστοποιούνται στους εργαζομένους -ήδη από την πρώτη μέρα εργασίας τους- και είναι διαθέσιμες σε ειδική θεματική περιοχή, στην ιστοσελίδα της εσωτερικής επικοινωνίας.

H Επίδοση

Στην ΙNTERAMERICAN, το σύνολο (100%) των εργαζομένων υπάγεται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε.).Οι αμοιβές των εργαζομένων πληρούν τις εκάστοτε νόμιμες απαιτήσεις, ενώ το 90% εξ’ αυτών λαμβάνει αμοιβές υψηλότερες των ελαχίστων προβλεπόμενων από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ορίων.

 • 2016 ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΣΕ 12,26%   ΑΝΩ ΤΩΝ ΣΣΕ 87,74%
 • 2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΣΕ 12,52%   ΑΝΩ ΤΩΝ ΣΣΕ 87,48%

Επιπλέον, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Ελληνικού Δικτύου για την Ε.Κ.Ε. (CSR Hellas), η Εταιρεία έχει προσυπογράψει τη Διακήρυξη για τη Διαφορετικότητα και συμμετέχει στο “Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία” (European Pact for Youth), που αποτελεί σύμπραξη των εθνικών δικτύων Ε.Κ.Ε. της Ευρώπης για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Αύγουστος 2021

S M T W T F S
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4