Διαχείριση Κινδύνων

Διαχείριση Κινδύνων

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, η INTERAMERICAN εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί σε σειρά χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών και επιχειρησιακών κινδύνων και για τον λόγο αυτό, το θέμα της Διαχείρισης Κινδύνου αναδείχθηκε ως ουσιαστικό, τόσο από τη Διοίκηση της Εταιρείας όσο και από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της. Η υπεύθυνη διαχείριση των κινδύνων από την INTERAMERICAN αποτρέπει τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες τόσο για τα εσωτερικά όσο και για τα εξωτερικά Ενδιαφερόμενα Μέρη της, ενώ μία αντίθετη στάση θα είχε αρνητικές επιδράσεις στη φήμη, αλλά και την οικονομική επίδοση του Οργανισμού, από ενδεχόμενες κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα.

Για την ορθή και υπεύθυνη διαχείριση του θέματος αυτού, η Διοίκηση της INTERAMERICAN χρησιμοποιεί αποτελεσματικές μεθόδους προσδιορισμού, αξιολόγησης, επιμέτρησης και διαχείρισης των κινδύνων αυτών, σε ευθυγράμμιση με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων (Integrated Risk Management Framework - I.R.M.F.), προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί από τον Μέτοχο.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων (I.R.M.F.) απεικονίζει τις απαιτούμενες δομές για τη διαχείριση κινδύνων, τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη ενσωματώσει στη διακυβέρνησή της, ώστε να γίνεται δυνατή η κατανόηση των κινδύνων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η παρακολούθηση και η εξέλιξη των εν λόγω κινδύνων, τα επίπεδα ανοχής στον κίνδυνο (Risk Appetite), καθώς και οι επιπτώσεις στην κεφαλαιακή βάση, τη ρευστότητα και την κερδοφορία.

Η Προσέγγιση

Οι Κίνδυνοι

Οι κύριοι κίνδυνοι, στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί και τους οποίους διαχειρίζεται η INTERAMERICAN, είναι ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος, ο Κίνδυνος της Αγοράς, ο Κίνδυνος Αθέτησης Αντισυμβαλλομένου, ο Λειτουργικός Κίνδυνος και ο Κίνδυνος Ρευστότητας. Επισημαίνεται ότι στον Ασφαλιστικό Κίνδυνο εμπεριέχονται διάφοροι Κοινωνικοί Κίνδυνοι (π.χ. γήρανση του πληθυσμού) και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (π.χ. κλιματική αλλαγή), τους οποίους η Εταιρεία εξετάζει και προσμετρά στην ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων

Με γνώμονα τη διασφάλιση της ανεξάρτητης λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, που έχει εγκαθιδρύσει και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Solvency II, η INTERAMERICAN θεσμοθέτησε κατά το 2015 τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία έχει ορισθεί να λειτουργεί ως αυτόνομη και ανεξάρτητη μονάδα και είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της Εταιρείας σε σχέση με τους ασφαλιστικούς, οικονομικούς, λειτουργικούς και στρατηγικούς κινδύνους. Το επικεφαλής στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, με διοικητικό υπεύθυνο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Παράλληλα, το επικεφαλής στέλεχος ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις εξελίξεις ως προς τους βασικούς κινδύνους. Η Διεύθυνση παρακολουθεί τυχόν ενδείξεις -συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ποιοτικών ελέγχων- και στην περίπτωση που προκύψει ένα σοβαρό ζήτημα κινδύνου (όπως π.χ. αδυναμία ικανοποίησης απαιτήσεων του Solvency II), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδοποιούνται εγκαίρως, προκειμένου να αναλάβουν δράση και να αποτραπεί η όποια αρνητική επίπτωση στη φερεγγυότητα της Εταιρείας. Επίσης, η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη να συντάσσει την ετήσια Αναφορά Εσωτερικής Εκτίμησης Κινδύνου (Internal Control Statement -ICS- Report) και την τριμηνιαία Έκθεση Κινδύνων, όπως και να εξετάζει τις σχετικές Εκθέσεις (αναλογιστικές μελέτες, αναφορές επενδύσεων, αποδόσεις) για την πληρέστερη παρακολούθηση της διαχείρισης κινδύνων. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις συμφωνημένες δράσεις σε σχέση με τα ευρήματα της Αναλογιστικής Λειτουργίας, της Διαχείρισης Κινδύνων και του Εσωτερικού Ελέγχου. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια της Αξιολόγησης των Ιδίων Κινδύνων και της Αποτίμησης των Αναγκών Φερεγγυότητας (Own Risk and Solvency Assessment - ORSA), συντάσσοντας την σχετική Αναφορά, όπως επίσης και για τον υπολογισμό των επιπέδων ανοχής στον κίνδυνο (Risk Appetite) που τίθενται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ανταπόκριση στον Κίνδυνο

Βάσει των εκτιμήσεων κινδύνου, καθορίζεται εάν και ποια θα είναι η ανταπόκριση της INTERAMERICAN στη διαχείριση κινδύνου, εφόσον απαιτείται. Οι εκτιμήσεις, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται ως δεδομένα για την περιοδική παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας και της εξέλιξης του κινδύνου, την τιμολόγηση προϊόντων και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Οι αποφάσεις βασίζονται σε μία κατάλληλη ισορροπία μεταξύ κινδύνου και απόδοσης και όπου είναι αναγκαίο, λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το προφίλ κινδύνου διατηρείται εντός των ορίων που έχουν εγκριθεί. Η κερδοφορία ανά ομάδα προϊόντων αξιολογείται με οικονομικές μετρήσεις, στις οποίες η απόδοση εκτιμάται σε σχέση με τους συναφείς κινδύνους. Για τα νέα προϊόντα, διεξάγεται και ένας έλεγχος κερδοφορίας, βάσει οικονομικών αποτελεσμάτων.

Παρακολούθηση και υποβολή Εκθέσεων

Το προφίλ κινδύνου της INTERAMERICAN παρακολουθείται ως εξής:

  • Για τα βασικά είδη κινδύνων, η Διοίκηση της Εταιρείας επαληθεύει περιοδικά κατά πόσο ο κίνδυνος εξακολουθεί να εντάσσεται στα καθορισμένα όρια ανάληψης κινδύνου που προέρχονται από τη διάθεση ανάληψης κινδύνων.
  • Ένα πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου χρησιμοποιείται για τη συστηματική παρακολούθηση βασικών κινδύνων και βασικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε όλες τις βασικές λειτουργίες της Εταιρείας. Παραπομπές περιλαμβάνονται σε άλλα πλαίσια, όπως η ασφάλεια των πληροφοριών και η Φερεγγυότητα II. Η Αναφορά Εσωτερικού Ελέγχου (ΙCS) εκδίδεται ετησίως, παρέχει μία ποιοτική περιγραφή κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου και συνδέεται με την Έκθεση Κινδύνου. 
  • Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την απόδοση των ενεργειών που απορρέουν από τις αυτό-αξιολογήσεις κινδύνου.
  • Η συμμόρφωση λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή εντός και εκτός της INTERAMERICAN. Είναι εγγενώς σημαντικό να υπάρχει συμμόρφωση ως προς τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς, κανόνες, οργανωτικά πρότυπα και κώδικες δεοντολογίας. Η Εταιρεία επιζητεί να ικανοποιεί τις δικαιολογημένες ανάγκες των πελατών της και με τον τρόπο αυτό, να συμβάλλει στην εμπιστοσύνη των πελατών. Η συνεχής παρακολούθηση των θεμάτων συμμόρφωσης αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παροχή διαβεβαίωσης ότι η συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις είναι εγγυημένη.

Περιοδικές Εκθέσεις καταρτίζονται για την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα:

  • Ανά τρίμηνο, καταρτίζεται Έκθεση Κινδύνου αναφορικά με τις εξελίξεις εντός των επιχειρηματικών μονάδων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το προφίλ κινδύνου, μαζί με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των κυριότερων κινδύνων, των ορίων κινδύνου, τον εσωτερικό έλεγχο και τα ευρήματα από τις αναλογιστικές διαδικασίες. Αυτή η Έκθεση ενισχύει περαιτέρω την ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και συμβάλλει στην προτεραιότητα των δράσεων διαχείρισης. 
  • Συμπληρωματικά, συντάσσεται Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, επίσης σε τριμηνιαία βάση, η οποία περιέχει λεπτομέρειες στα συγκεκριμένα ευρήματα της κανονιστικής συμμόρφωσης.
  • Ο Εσωτερικός Έλεγχος αναφέρεται βάσει των επιμέρους Εκθέσεων Ελέγχου και της ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου.

Εκτός από την περιοδική παρακολούθηση του προφίλ κινδύνου, η Έκθεση Αξιολόγησης των Ιδίων Κινδύνων (ΑΙΚΦ) συντάσσεται σε ετήσια βάση. Η ΑΙΚΦ προσφέρει μία εικόνα και  αξιολόγηση του τρέχοντος και μελλοντικού προφίλ κινδύνου, καθώς και της ανάπτυξης της φερεγγυότητας και της ρευστότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, τόσο σε κανονικές όσο και σε ακραίες καταστάσεις. Το σχέδιο ανάκαμψης της INTERAMERICAN (Recovery Plan) περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η Εταιρεία είναι προετοιμασμένη και μπορεί να ανακάμψει από σοβαρές οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες οδηγούν σε μία κατάσταση οικονομικής κρίσης. Το σχέδιο ανάκαμψης ενημερώνεται σε ετήσια βάση.

Η Επίδοση

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων διενεργεί τακτικούς ελέγχους και παρακολουθεί:

  • το ποσοστό των αποτελεσματικών ελέγχων που αφορούν στους κυριότερους λειτουργικούς κινδύνους και κινδύνους συμμόρφωσης της INTERAMERICAN. Το ποσοστό αποτελεσματικότητας ελέγχων που αφορούν στους κυριότερους λειτουργικούς κινδύνους και κινδύνους συμμόρφωσης της Εταιρείας είναι 89% (31/12/2017),
  • τους δείκτες ένδειξης κινδύνου οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα ανοχής στον κίνδυνο (Risk Appetite) της Εταιρείας,
  • την πορεία ολοκλήρωσης σημαντικών έργων.

Η INTERAMERICAN δεν αντιμετώπισε σημαντικές αποκλίσεις από τα επίπεδα ανοχής στον κίνδυνο κατά την τελευταία διετία 2016-2017.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31