Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERAMERICAN φέρει την ευθύνη της χάραξης και της έγκρισης της στρατηγικής, της πλήρους κατανόησης της διαφάνειας και της γενικότερης διαχείρισης όλων των εταιρικών ζητημάτων (εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων για τα οποία, κατά το καταστατικό ή την κείμενη νομοθεσία, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων), προς το συμφέρον της Εταιρείας και του Μετόχου (ACHMEA). 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο, με τη συμβολή των κατά περίπτωση αρμοδίων εσωτερικών οργάνων (Επιτροπών, Διευθύνσεων, Τμημάτων), για την ανάπτυξη, την έγκριση, την ενημέρωση και τον έλεγχο της απαρέγκλιτης τήρησης των πολιτικών που αφορούν σε όλα τα επίπεδα της Υπευθυνότητας της Εταιρείας και, κατά συνέπεια, στα συμφέροντα των Ενδιαφερομένων Μερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της INTERAMERICAN στις 24/03/2017, με την προοπτική τριετούς θητείας. Η σύνθεσή του, όπως διαμορφώθηκε στις 24/11/2017, ήταν έως τις 31/12/2017 η εξής:

Βασική επιδίωξη του Μετόχου είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTERAMERICAN να συμμετέχουν άτομα που διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία, όσον αφορά στις δραστηριότητες και τα προϊόντα της Εταιρείας, καθώς και γενικά στον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης. Παράλληλα, ζητείται να διαθέτουν αντίληψη για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών του Οργανισμού και του αντίκτυπου που αυτές έχουν στην ευρύτερη κοινωνία. Επιπλέον, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που αναφέρονται στη νομοθεσία περί επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης (Ν.Δ. 400/1970).

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31