Κανονιστική Συμμόρφωση

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η INTERAMERICAN αναγνωρίζει ότι η συμμόρφωση με τη νομοθεσία συμβάλλει καθοριστικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην ισχυροποίηση των θεσμών. Για τον λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι της Eταιρείας συμμορφώνονται απολύτως με τους ισχύοντες νόμους και τους εσωτερικούς κανονισμούς. Επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ώστε σε καμμία περίπτωση να μην εμπλέκονται σε νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και να μην παραβιάζουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τους κανόνες που αφορούν στην εσωτερική πληροφόρηση, καθώς μία τέτοια πρακτική θα είχε αρνητικές επιδράσεις στους πελάτες, στη φήμη, αλλά και την οικονομική επίδοση της INTERAMERICAN, από ενδεχόμενες κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα.

Η Προσέγγιση

Συστήματα και Διαδικασίες

Η INTERAMERICAN, με στόχο τη συνεχή συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, διαθέτει και εφαρμόζει τα ακόλουθα, που τηρούνται υποχρεωτικά από το σύνολο των εργαζομένων της και από όσους συνεργάζονται με την Εταιρεία:

 • Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας 
 • Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης
 • Πολιτική Αναφοράς και Έγκρισης Επιχειρηματικών Δώρων
 • Πολιτική Αναφοράς και Διαχείρισης Συμβάντων
 • Πολιτική κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος
 • Ηθική και αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε αρμονία με τις υψηλές σχετικές απαιτήσεις του Μετόχου (ACHMEA)
 • Διεθνώς αποδεκτές Λογιστικές Μεθόδους
 • Εσωτερικούς ελέγχους.

Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης (Integrity and Fraud Policy)

Η πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης συντάχθηκε στην ACHMEA, προκειμένου η μητρική και η θυγατρική Εταιρεία να συμμορφωθούν με τη διεθνή νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την επιχειρηματική ακεραιότητα, η οποία αυστηροποιήθηκε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση. Η Διοίκηση της INTERAMERICAN υιοθέτησε πλήρως τις πρωτοβουλίες, όσον αφορά στην εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής (Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης: στο κεφάλαιο “Η INTERAMERICAN”.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η INTERAMERICAN έχει δημιουργήσει μία λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο συμμόρφωσης που εφαρμόζεται στις θυγατρικές της ACHMEA και περιλαμβάνει ένα σχετικό ετήσιο πρόγραμμα. Η λειτουργία συμμόρφωσης εκτελείται στην INTERAMERICAN από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και περιλαμβάνει τις λειτουργίες: 

 • παρακολούθησης, 
 • συμβουλευτικής υποστήριξης, 
 • “ανατεθειμένου προσώπου” (όσον αφορά σε καταγγελίες για περιστατικά μη συμμόρφωσης).

Η αποστολή της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης εντός της Εταιρείας είναι η υπεύθυνη διαχείριση των κινδύνων συμμόρφωσής της. Ως κίνδυνος συμμόρφωσης νοείται “ο κίνδυνος νομικών ή διοικητικών κυρώσεων, ουσιώδους οικονομικής ζημιάς ή απώλειας φήμης” που μπορεί να υποστεί μια ασφαλιστική εταιρεία, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας της να συμμορφωθεί με τους νόμους, τους κανονισμούς, τα συναφή αυτορρυθμιστικά πρότυπα οργάνωσης και τους κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν για τις δραστηριότητές της. 

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω συμβάλλει άμεσα στην προσπάθεια υλοποίησης του οράματος του Μετόχου “να γίνει η ACHMEA ο πιο αξιόπιστος ασφαλιστικός Οργανισμός”. 

Οι βασικές αρμοδιότητες/καθήκοντα της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι:

 • η αναγνώριση και εκτίμηση των κυρίων κινδύνων συμμόρφωσης που σχετίζονται με τη φήμη και την ακεραιότητα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η Εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, 
 • η παρακολούθηση των ενεργειών των επιχειρησιακών μονάδων, προκειμένου να μετριαστεί η έκθεση στον επιχειρησιακό κίνδυνο συμμόρφωσης, 
 • η εφαρμογή της καθοδήγησης από την ACHMEA για τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων συμμόρφωσης μέσω της συνεργασίας με τις επιχειρησιακές μονάδες, 
 • η εφαρμογή του Ελληνικού -και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος- νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, προκειμένου να μετριαστούν οι σχετικοί κίνδυνοι συμμόρφωσης, μέσω της συνεργασίας με τις επιχειρησιακές μονάδες, 
 • η υλοποίηση της πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ACHMEA στον βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με το Ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο,
 • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ετησίου προγράμματος συμμόρφωσης, σύμφωνα με το σχέδιο συμμόρφωσης της ACHMEA,
 • η παροχή συμβουλών στη Διοίκηση σχετικά με τους κινδύνους ακεραιότητας και φήμης, τόσο σε ανώτερο όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να παρέχεται μετά από αίτηση ή με ιδία πρωτοβουλία,
 • η υποστήριξη της Διοίκησης κατά τον εντοπισμό των κινδύνων συμμόρφωσης,
 • η ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους συμμόρφωσης εντός της INTERAMERICAN σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων,
 • η παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των σχετικών κανονισμών, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η Εταιρεία δεν διατρέχει τον κίνδυνο πιθανών προστίμων ή άλλων επιπτώσεων που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς,
 • η αξιολόγηση νέων ή μεταβαλλόμενων δραστηριοτήτων ή προϊόντων για τους κινδύνους συμμόρφωσης υπό το φως των κανονισμών,
 • η δράση, ως σημείο επαφής για όλους τους εργαζομένους εντός της INTERAMERICAN, προκειμένου να συζητήσουν και να αναφέρουν περιστατικά, όπως απάτες, δωροδοκία ή άλλους κινδύνους ακεραιότητας και φήμης, 
 • η ελεύθερη αναφορά περιστατικών μη συμμόρφωσης στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστική Επιτροπή), καθώς και στην Επιτροπή Ελέγχου και το Δ.Σ., 
 • η συνεργασία με τα ακόλουθα τμήματα/λειτουργίες προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής συμμόρφωση της INTERAMERICAN με το κανονιστικό πλαίσιο: Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας, Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, Τμήμα Ασφάλειας, Συντονιστή AML (σε περίπτωση που διορίζεται διαφορετικό πρόσωπο), Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της ACHMEA, Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ACHMEA.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31