Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Το σύνθετο και πολύπλευρο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERAMERICAN πλαισιώνεται από τις επιτροπές που αναφέρονται ακολούθως. Ο ρόλος των επιτροπών συνίσταται στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ελεγκτικό όργανο και λειτουργεί στο ίδιο πλαίσιο σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ACHMEA. Συνεδριάζει κατά την προηγούμενη ημέρα κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός της είναι να υποστηρίζει το Δ.Σ. στην εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης των κινδύνων. Επιθεωρεί λεπτομερώς τις επιχειρησιακές και οικονομικές επιδόσεις και διασφαλίζει ότι η Εταιρεία λειτουργεί σε εναρμόνιση με το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων. Επιπλέον, παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο. Η Επιτροπή εγείρει θέματα αρμοδιότητάς της ενώπιον του Δ.Σ. και διατυπώνει υποδείξεις.

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή επιβλέπει ενεργά την εύρυθμη λειτουργία όλων των άλλων επιτροπών που δραστηριοποιούνται στην INTERAMERICAN. Συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και λαμβάνει αποφάσεις, τις οποίες υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με όλα τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των θυγατρικών της Εταιρείας. 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων αντλεί την εξουσία της και εποπτεύεται λειτουργικά από την Εκτελεστική Επιτροπή. Συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, κατά προτίμηση την τελευταία εβδομάδα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να επιβλέπει και να παρακολουθεί ενεργά και σε συνεχή βάση τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία, να εξασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται επαρκώς και άμεσα από τα αρμόδια όργανά της και να επιβεβαιώνει ότι όλοι οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες ελέγχου, που έχουν αναπτυχθεί, είναι αποτελεσματικοί για τη διαχείριση των κινδύνων και τηρούνται πιστά από τα αρμόδια όργανα.

Θεματικές Επιτροπές

Στη δομή Διοίκησης της INTERAMERICAN δραστηριοποιούνται, επιπλέον, εννέα ειδικές θεματικές επιτροπές, οι οποίες εποπτεύονται λειτουργικά από την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι εν λόγω επιτροπές λειτουργούν στη βάση εγκεκριμένου καταστατικού το οποίο και ορίζει την αποστολή, τον σκοπό, τους στόχους και τη σύνθεσή τους και είναι οι εξής:

1.   Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

2.   Ανταμοιβών Πωλήσεων

3.   Αντασφάλισης

4.   Επενδύσεων

5.   Εταιρικής Υπευθυνότητας, που είναι αρμόδια για την έκδοση των Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, καθώς και για τη διασφάλιση της κάλυψης όλων των ουσιαστικών θεμάτων που εμπεριέχονται σε αυτούς

6.  Μηχανογράφησης

7.   Προμηθειών

8.   Πωλήσεων

9.   Σχεδιασμού Προϊόντων

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31