Μετοχική Σύνθεση και Μετοχικό Κεφάλαιο

Μετοχική Σύνθεση και Μετοχικό Κεφάλαιο

Κύριος μέτοχος της INTERAMERICAN είναι η ACHMEA, με ποσοστό συμ- μετοχής 99,89%. Το υπόλοιπο 0,11% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε διαφόρους μεμονωμένους μετόχους.

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η INTERAMERICAN διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της και από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από τον νόμο και το Καταστατικό της. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

  • για τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αυτών που επιτρέπονται κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού) και των μειώσεών του
  • για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 19 παρ. 3 και 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας
  • για την εκλογή των ελεγκτών
  • για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών κάθε οικονομικής χρήσης
  • για τη συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση ή διάλυση της Εταιρείας πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, τον διορισμό εκκαθαριστών, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς της.

Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και η ευθύνη τους περιορίζεται στην εισφορά τους. Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα συμμετοχής κάθε κύριος μιάς τουλάχιστον μετοχής, παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Η κυριότητα μιάς μετοχής δίνει δικαίωμα μιάς ψήφου, με τις ψήφους να αυξάνονται πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της.

Επιπροσθέτως, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας και στη διανομή των εκάστοτε κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου της, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει και το Καταστατικό.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Κάθε μέτοχος, μετά από αίτησή του την οποία είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τουλάχιστον πέντε μέρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να του παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με την πορεία της Εταιρείας. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση και να εκφράσει τις απόψεις ή και τις ενστάσεις του επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Οι εν λόγω διαδικασίες, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας, επιτρέπουν στους μετόχους που κατέχουν το μικρότερο μερίδιο (μέτοχοι μειοψηφίας) επί του μετοχικού κεφαλαίου της INTERAMERICAN να διατηρούν επαφή με την Ανώτατη Διοίκηση.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2019

S M T W T F S
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3