“Πράξεις Ζωής”

“Πράξεις Ζωής”

 

Στρατηγική

Η INTERAMERICAN συνεχίζει να επενδύει προς όφελος της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος, ανταποκρινόμενη τόσο σε συγκεκριμένους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., όσο και στις σχετικές προτεραιότητες που αναδύονται στην Ελλάδα. Συνεπώς, κατά τον σχεδιασμό του ετησίου προγράμματος συνεκτιμώνται ως βασικές παράμετροι:

 • οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της εποχής και ειδικότερα σήμερα, οι επιπτώσεις της μακράς οικονομικής κρίσης και ύφεσης στην Κοινωνία και το Περιβάλλον,
 • οι επιταγές των διεθνών και τοπικών οργανισμών, με τους οποίους η Εταιρεία είναι συνδεδεμένη ως μέλος ή συνεργάζεται,
 • η συνάφεια των πρακτικών Υπευθυνότητας με το επιχειρησιακό αντικείμενο (ασφαλιστικό και υπηρεσιών Υγείας), ώστε να αξιοποιείται η εταιρική τεχνογνωσία και πρακτική δυνατότητα.

Τρόποι Δραστηριοποίησης

Οι κύριοι τρόποι της εταιρικής συνεισφοράς, με τις “Πράξεις Ζωής”, είναι τέσσερεις:

Για την Κοινωνία:

1. Αξιοποίηση Εταιρικών Υποδομών και Ασφάλισης.

2. Δράσεις που εστιάζουν στην Υγεία, την Αντιμετώπιση Κινδύνων, την Αρωγή Ευπαθών Ομάδων, καθώς και την Υποστήριξη του Πολιτισμού και της Παιδείας.

3. Εθελοντισμός.

4. Προστασία Περιβάλλοντος και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Πόροι

Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, προκύπτει από:

 • τον σχετικό οικονομικό προϋπολογισμό της INTERAMERICAN, που αφορά σε χορηγίες και δωρεές, σε παροχή συνδρομητικής υποστήριξης και σε λοιπές δαπάνες για τις αναλαμβανόμενες δράσεις,
 • το ανθρώπινο δυναμικό της, στη βάση της εθελοντικής συνεισφοράς, με πυρήνα τα μέλη της ομάδας “Εθελοντές Ζωής”,
 • τις ιδιόκτητες μονάδες Υγείας (κλινική και πολυϊατρεία), τον στόλο Άμεσης Ιατρικής και Οδικής Βοήθειας (οχήματα και Προσωπικό) και την παροχή ασφαλιστικών καλύψεων.

1. Δαπάνες Δράσεων

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία συνεχίζει να διαθέτει οικονομικούς πόρους για κοινωνικές δράσεις, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τη γενική, σταθερή στόχευση του επιχειρησιακού σχεδίου στη μείωση δαπανών. Κατά τη διετία 2016-2017, η INTERAMERICAN διέθεσε συνολικά 585.932 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 1,2% των κερδών προ φόρων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

2. Δαπάνες Επικοινωνίας και Δημοσιότητας 

Πάγια εταιρική πολιτική διαχείρισης των οικονομικών για την Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί ο περιορισμός των σχετικών δαπανών Επικοινωνίας και Δημοσιότητας, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθύνονται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, που αποδίδουν απτό και μετρήσιμο κοινωνικό όφελος. Κατά τη διετία 2016-2017, οι δαπάνες για Επικοινωνία και Δημοσιότητα σε σχέση με την Εταιρική Υπευθυνότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές εργασίες έκδοσης της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας (70.996 ευρώ),  έφθασαν μόλις στο 12,1% των πόρων που διατέθηκαν για τις αντίστοιχες δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας (585.932 ευρώ).

3. Εθελοντική Συνεισφορά

Η Εταιρεία ενθαρρύνει και αξιοποιεί τους εργαζομένους και συνεργάτες της για ανιδιοτελή προσφορά στην Κοινωνία, κατευθύνοντας τον ατομικό εθελοντισμό στην οργανωμένη, συλλογική δράση και σε μία συνισταμένη δύναμη Ενεργών Πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, στην ΙΝΤERAMERICAN έχει συσταθεί, από το 2010, η ομάδα “Εθελοντές Ζωής”.

Οργάνωση του Εθελοντισμού 

Ο θεσμός των “Εθελοντών Ζωής” σηματοδοτείται από τον συστηματικό τρόπο κινητοποίησης και συμμετοχής των μελών της ομάδας στις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας. Οι εγγεγραμμένοι εθελοντές κατανέμονται σε επιμέρους ομάδες, βάσει της προσωπικής τους επιλογής. Οι ομάδες ορίζονται θεματικά από τους άξονες του σχεδίου “Πράξεις Ζωής” και κάθε εθελοντής μπορεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες ομάδες. 

Για την ενδυνάμωση του εθελοντισμού η Εταιρεία έχει θεσπίσει σχετικά βραβεία ως ηθικό κίνητρο, για εργαζομένους και συνεργάτες (Γραφεία Πωλήσεων, στο πρόσωπο του Συντονιστή). Τα βραβευόμενα πρόσωπα και οι ομάδες, επιλέγονται από την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στο τέλος του 2017, η ομάδα “Εθελοντές Ζωής” αριθμούσε 450 μέλη (200 από το διοικητικό Προσωπικό και 250 συνεργάτες), υπολογιζομένων και των διαγραφών, βάσει του θεσμικού πλαισίου (άρθρο 10 του Κώδικα Αρχών της ομάδας). 

Εταιρικά Οφέλη από τον Εθελοντισμό 

Η INTERAMERICAN έχει αναγνωρίσει σημαντικά οφέλη από την ανάπτυξη του εθελοντισμού και τη λειτουργία της ομάδας “Εθελοντές Ζωής”. Συγκεκριμένα: 

 • τροφοδοτείται το κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων,
 • αναπτύσσονται δεσμοί φιλίας και συναδελφικότητας,
 • ενδυναμώνεται η σχέση των εργαζομένων με την Εταιρεία,
 • ενισχύεται το αίσθημα υπερηφάνειας των εργαζομένων για την Εταιρεία,
 • υποστηρίζεται το έργο της Εταιρείας για την Κοινωνία και το Περιβάλλον,
 • ισχυροποιείται η δημόσια εικόνα Υπευθυνότητας της Εταιρείας και η καλή φήμη της.

“Εθελοντές Ζωής”: Κώδικας Αρχών 

Οι περιγραφόμενες παραδοχές και τα δικαιώματα που αναφέρονται στον Δεκάλογο που ακολουθεί, συνιστούν ένα σύνολο βασικών Αρχών, τις οποίες ενστερνίζεται ο “Εθελοντής Ζωής”. Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις βασικές Αρχές που διέπουν την πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τον εθελοντισμό καθορίζοντας, ουσιαστικά, το πλαίσιο δραστηριοποίησης των εθελοντών. Αυτές οι 10 Αρχές είναι, για κάθε μέλος, οι ακόλουθες: 

1. Γνωρίζει και συντάσσεται με τη βασική ιδέα της εφαρμογής του σχεδίου Εταιρικής Υπευθυνότητας “Πράξεις Ζωής”, που είναι η δημιουργία και επιστροφή αξίας στην Κοινωνία.

2. Αντιλαμβάνεται την ιδιότητα του μέλους των “Εθελοντών Ζωής” ως μοχλό ανάπτυξης σχέσεων αλληλεγγύης, αγαστής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συναδέλφους του, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

3. Αναγνωρίζει ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι αναγκαία, για την οικονομική ευημερία και Βιώσιμη Ανάπτυξη της INTERAMERICAN, καθώς και για την ικανοποίηση των αναγκών/προσδοκιών των Ενδιαφερομένων Μερών, για την ευθυγράμμιση με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εστίαση στον πελάτη και τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

4. Διαδραματίζει ρόλο πρεσβευτή της Εταιρείας, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

5. Έχει δηλώσει εγγράφως τη διαθεσιμότητά του για εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας.

6. Μπορεί να υποβάλλει εγγράφως, στο αρμόδιο τμήμα (Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Υπευθυνότητας) στο πλαίσιο της στρατηγικής της INTERAMERICAN, ιδέες και προτάσεις προς αξιολόγηση και εφαρμογή.

7. Έχει την κατά προτεραιότητα προτίμηση της Εταιρείας για παροχές-προσφορές ειδικού ενδιαφέροντος, συναφείς με το αντικείμενο του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ως “Εθελοντής Ζωής”.

8. Η INTERAMERICAN εκτιμά την ιδιότητα του μέλους στους “Εθελοντές Ζωής” ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους και σε ευρύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις μέσω των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται (π.χ. Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).

9. Δικαιούται να αποποιηθεί την ιδιότητα του μέλους με μία απλή έγγραφη δήλωση, χωρίς να χρειάζεται αιτιολόγηση εκ μέρους του (αν και είναι επιθυμητή), επιστρέφοντας ταυτόχρονα και την Κάρτα Μέλους.

10. Κάθε εργαζόμενος στην INTERAMERICAN και στη μητρική ACHMEA, καθώς επίσης κάθε συνεργάτης πωλήσεων αποκλειστικά συνεργαζόμενος με την Εταιρεία, έχει δικαίωμα εγγραφής στους “Εθελοντές Ζωής”. Η ιδιότητα του μέλους ακυρώνεται αυτόματα, εάν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η σχέση εργασίας ή συνεργασίας.

Αιμοδοσία: υποδειγματική Πρακτική Εταιρικού Εθελοντισμού

Με ιδιαίτερα αξιόλογη συμμετοχή των ανθρώπων της INTERAMERICAN, που απέφερε συνολικά 132 μονάδες αίματος κατά το 2016 και 126 μονάδες κατά το 2017, συνεχίστηκε το πρόγραμμα αιμοδοσίας της Εταιρείας. Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση, ο Σύλλογος Υπαλλήλων της INTERAMERICAN (Σ.ΥΠ.ΙΝ.) και η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων και Υπευθυνότητας συνεργάστηκαν, κατά το 2017, για πρώτη φορά με τη νεοφυή επιχείρηση κοινής ωφέλειας “Bloode”, ενισχύοντας με σχετική ενδο-εταιρική καμπάνια την κουλτούρα εθελοντή αιμοδότη εντός της εταιρικής κοινωνίας.

4. Αξιοποίηση Εταιρικών Υποδομών και Ασφάλισης

Η Εταιρεία υποστηρίζει το έργο κοινωνικών φορέων - μη κυβερνητικών οργανώσεων με τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών και ασφαλιστικών καλύψεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιούνται:

 • οι στόλοι οχημάτων και οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι της Εταιρείας Βοήθειας (Οδικής και Άμεσης Ιατρικής) σε δράσεις για την Αντιμετώπιση Κινδύνων και τη Φροντίδα Υγείας,
 • οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών Υγείας της κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ MEDICLINIC και των πολυίατρείων MEDIFIRST,
 • το εξειδικευμένο, νοσηλευτικό και ιατρικό δυναμικό των υποδομών - του Δικτύου Υγείας της INTERAMERICAN,
 • οι Διευθύνσεις/τα Τμήματα έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για παροχή καλύψεων οχημάτων, εκδηλώσεων, ταξιδιών, περιουσίας και έναντι διαφόρων κινδύνων, τα οποία χορηγεί η Εταιρεία στους υποστηριζόμενους φορείς.

Ενδεικτικά, η INTERAMERICAN:

 • στο τέλος του 2017, είχε ασφαλισμένα ως χορηγός για αστική ευθύνη, συνολικά, 118 οχήματα κοινωνικών φορέων και οργανώσεων,
 • κατά τη διετία 2016-2017, κάλυψε με αποστολή ασθενοφόρου και εξειδικευμένου Προσωπικού 24 εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, διέθεσε 137 εργατοώρες Προσωπικού Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας, διεκόμισε δωρεάν 65 απόρους πολίτες με ασθενοφόρο και παρέσχε υπηρεσίες συμβουλευτικής για την Υγεία σε άλλους 407, συνολικής αξίας -κατ’ εκτίμηση- 42.000 ευρώ.

Κοινωνική Συνδρομή της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας INTERAMERICAN 2011-2017

 

Επίσης, η Εταιρεία διέθεσε ως χορηγός επιστημονικό δυναμικό-συνεργάτες των υποδομών Υγείας για κλινικές εξετάσεις και ενημέρωση πολιτών σε θέματα Υγείας, στη νησιώτικη Ελλάδα.

Δράσεις Κοινωνικής Συνεισφοράς 2016-2017

Ακολούθως, παρουσιάζονται οι κυριότερες δράσεις -στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δράσεις στις οποίες αξιοποιούνται οι εταιρικές υποδομές- που ανέπτυξε η INTERAMERICAN κατά τη διετία αναφοράς, όπως κατηγοριοποιούνται στις “Πράξεις Ζωής”. Περισσότερες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές δράσεις: στο κεφάλαιο “Πράξεις Προστασίας για το Περιβάλλον”.

Εκστρατείες, Προγράμματα και Δράσεις για την Πρόληψη

 • Συνεργασία με τον οργανισμό “Γιατροί Χωρίς Σύνορα” στην Ελλάδα 
 1. Πρόγραμμα της Εταιρείας “Δικαίωμα στην Υγεία για Όλους”, με παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC σε 102 παραπεμφθέντα άτομα κατά το 2016 και 20 άτομα κατά το 2017 (για κακοποιημένους πρόσφυγες, θύματα βασανιστηρίων). Το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών Υγείας περιλαμβάνει και συνεργασία με το ΚΕ.Θ.Ε.Α. (βλ. θεματική ενότητα ακολούθως, για την “Αρωγή Ευπαθών Ομάδων”).
 2. Οικονομική υποστήριξη της ανάγκης εμβολιασμού παιδιών ευπαθών οικογενειών που ζουν στην Αθήνα, σε συνδυασμό με καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών στα κοινωνικά δίκτυα, με τίτλο “Το βαγονάκι της Αγάπης” (έως τις αρχές Ιανουαρίου 2017).
 • Συνεργασία με το Ινστιτούτο Προληπτικής Ιατρικής “PROLEPSIS” 
 1. Χορηγία του προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” σε σχολεία. Κατά το σχολικό έτος 2015-2016, η συμμετοχή της Εταιρείας κατευθύνθηκε σε νηπιαγωγείο της Αγίας Βαρβάρας Κορυδαλλού και κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, σε νηπιαγωγείο των Αχαρνών Αττικής. Συνολικά, επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα 45 και 50 νήπια, αντιστοίχως.
 2. Εκδήλωση ενημέρωσης των εργαζομένων για την υγιεινή διατροφή και για τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας (2016). 
 • Με τους Φίλους Κοινωνικής Παιδιατρικής “Ανοιχτή Αγκαλιά” 
 1. Χορηγία της εκστρατείας προληπτικής ιατρικής του συλλόγου, στο πλαίσιο της οποίας οργανώθηκε Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) για τους κατοίκους της Κάσου (2016) και παροχής εξετάσεων σε μικρά νησιά του Αιγαίου (2017).
 • Με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού “Άλμα Ζωής”
 1. Συνδρομητική και επικοινωνιακή υποστήριξη της συμμετοχής εργαζομένων της Εταιρείας στο 8ο (2016) και 9ο (2017) “Greece Race for the Cure”, με συμμετοχή 123 και 138 εργαζομένων, αντιστοίχως.
 2. Συνεργασία για τη διανομή ενημερωτικού υλικού στις εργαζόμενες της Εταιρείας (2017).
 • Εκστρατεία “Με Οδηγό τον Διαβήτη” 
 1. Χορηγία της 2ης (2016) και 3ης (2017) εκστρατείας για την πρόληψη, εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση της νόσου. Η εκστρατεία περιελάμβανε την πραγματοποίηση δωρεάν εξετάσεων και την οργάνωση ενημερωτικών ομιλιών στα νησιά Κέα, Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, Κίμωλος, Μήλος (2016) και Νάξος, Δονούσα, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Ίος, Σίκινος και Φολέγανδρος (2017).
 • Συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας “Πεταλούδα”
 1. Για την παροχή σχετικών εξετάσεων στους εργαζομένους της Εταιρείας και δωρεάν ασφάλιση αστικής ευθύνης οχήματος (2016 και 2017).
 • Σε Τοπικές Κοινωνίες
 1. Οργάνωση εκδηλώσεων προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Μύρινας Λήμνου, με συμμετοχή ιατρών του Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN (ορθοπαιδικού, νευροψυχολόγου και γενικού χειρουργού-μαστολόγου). Εξετάστηκαν 150, περίπου, κάτοικοι του νησιού.
 2. Υποστήριξη της ενημερωτικής εκδήλωσης “ΕμβολιάΖΩ” του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τον εμβολιασμό, στην πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης (2017). 
 3. Χορηγία, μέσω του τοπικού πολυϊατρείου MEDIFIRST της Εταιρείας, του ετήσιου αντιγριπικού εμβολιασμού ηλικιωμένων ατόμων στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Εμβολιάστηκαν περί τα 210 άτομα ανά έτος (2016 και 2017). Συνολικά, από το 2014 έχουν εμβολιαστεί περισσότερα από 830 άτομα, κυρίως με χρόνια προβλήματα υγείας και ανασφάλιστα, σε Κ.Α.Π.Η., κατ’ οίκον και στο ιατρείο του Δήμου. 
 • Για την Άθληση και την Υγεία
 1. Υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ), με διάθεση ασθενοφόρου και εξειδικευμένου Προσωπικού της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας για τους ετήσιους Δρόμους Υγείας (2016 και 2017).
 2. Χορηγία ασφαλιστικής κάλυψης του διεθνούς “1st Acropolis Night Run”, για περισσότερους από 2.800 δρομείς (2016).
 3. Υποστήριξη με Άμεση Ιατρική Βοήθεια του “Kallithea Night Run” (2016).
 4. Χορηγία ασφάλισης αστικής ευθύνης των οργανωτών του αθλητικού camp “Play Learn Enjoy” και διάθεση υπηρεσιών Άμεσης Ιατρικής βοήθειας. Αναπτύχθηκε ένα πλούσιο, τετραήμερο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, στο οποίο συμμετείχαν περί τα 150 παιδιά και 13 προπονητές (2017). 
 5. Υποστήριξη με Άμεση Ιατρική Βοήθεια των αθλητικών εκδηλώσεων (αγώνες δρόμου) του Ecali Club (2016 και 2017).
 6. Υποστήριξη, με διάθεση ασθενοφόρου, του “Color Day Run”, που οργάνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της καμπάνιας “Όλοι μαζί μπορούμε” (2017).

Υποστήριξη Επιστημονικού Έργου και Συνεδρίων για την Υγεία

 1. Χορηγία 12ου (2016) και 13ου (2017) Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας.
 2. Χορηγία στο ετήσιο Συνέδριο “e-Health Forum”, με θέμα “e-Health: καταλύτης μεταρρύθμισης και μοχλός ανάπτυξης” (2016) και “Promoting digital health integration for equal access and a sustainable future” (2017), που συνάδει με την ψηφιακή κατεύθυνση της Εταιρείας και στον τομέα της Υγείας. 
 3. Υποστήριξη του Συνεδρίου “ΔΥΟ Forum” και του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για τον Ιατρικό Τουρισμό (2016).
 4. Χορηγία στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (2016).

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31