Strategy and Commitments

Strategy and Commitments

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση στρατηγικό σχέδιο ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η Εταιρεία αποτελεί -με κριτήριο τις απολογιστικές εκθέσεις- έναν από τους ελάχιστους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα που έχουν ενσωματώσει στην επιχειρηματική στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία τους την κοινωνική υπευθυνότητα.

Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στους Απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εκδίδει, οι οποίοι παρουσιάζουν κάθε χρόνο σημαντική βελτίωση ως προς το επίπεδο κάλυψης των δεικτών επίδοσης Ε.Κ.Ε. (με βάση διεθνή προτύπα και πρωτοβουλίες, όπως το GRI-G3.1 και Global Compact). Ειδικότερα, η στρατηγική Ε.Κ.Ε., που η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises) και είναι εγκεκριμένη τόσο από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.